Styczeń - luty 1998

Rozpoczęto prace nad wyborem imienia patrona szkoły. Pani dyrektor Helena Popławska na posiedzeniu Rady Pedagogicznej zaproponowała składanie propozycji imienia na piśmie. Uczniowie swoje zgłoszenia wrzucali do skrzynki stojącej na korytarzu szkolnym. Wszystkie propozycje zostały odczytane, a głosy dokładnie policzone. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie wybrali tę samą postać na patrona szkoły – polskiego papieża Jana Pawła II. W głosowaniu wzięło udział 65 % uczniów szkoły oraz wszyscy pracujący tu nauczyciele. Drugą kandydaturą była postać Janusza Korczaka. Uzyskała ona jednak tylko 3 głosy.

Ponieważ nie wszyscy uczniowie wzięli udział w głosowaniu dodatkowo przeprowadzono w szkole ankiety. Były one anonimowe. Wypełniano je na godzinach wychowawczych. Podobną ankietę wypełnili rodzice. Wyniki były następujące: na 560 uczniów biorących udział w ankiecie tylko 6 głosów było przeciwnych, 12 nie miało zdania. Na 468 rodziców za przyjęciem imienia Jana Pawła II było 459 rodziców.

 

13 marca

Rada Pedagogiczna po przeanalizowaniu wyników ankiet przeprowadzonych wśród  dzieci, rodziców i nauczycieli podjęła decyzję o wystąpieniu z wnioskiem do organu prowadzącego o nadanie Szkole Podstawowej w Kleosinie imienia Jana Pawła II.

Po podjęciu decyzji o wyborze patrona szkoły rozpoczął się żmudny okres przygotowań do uroczystości. Przeprowadzono specjalne lekcje na godzinie wychowawczej, na katechezie i innych przedmiotach. Zorganizowano apele okolicznościowe o życiu i działalności Jana Pawła II, wieczornice przy świecach, konkursy poetyckie i plastyczne. Wśród nauczycieli powołano do życia Zespół ds. Patrona szkoły.

 

20 maja

Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski wystąpiły z wnioskiem do Rady Gminy Juchnowiec Kościelny o nadanie imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Kleosinie.

 

29 maja

Rada Gminy podjęła uchwałę nr XXXIV/244/98 w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Kleosinie imienia Jana Pawła II. Uchwałę podpisał przewodniczący Rady Gminy mgr inż. Marian Tarasiuk. Została ona odczytana przez wójta gminy p. Zygmunta Korola. Uroczyste nadanie imienia odbyło się 3 października 1998 roku.