1. Skąd wiemy o istnieniu Boga?

O istnieniu Boga wiemy:

a. z obserwacji świata nas otaczającego,

b. z Objawienia Bożego

2. Gdzie zawiera się Objawienie Boże?

Objawienie Boże zawiera się w Piśmie Świętym i Tradycji.

3. Co to jest Pismo Święte?

Pismo Święte jest księgą, w której zostało spisane to, co Bóg mówił do swego ludu.

4. Co to jest Tradycja Święta?

Tradycja Święta jest to przekazywanie Słowa Bożego, powierzonego Kościołowi przez Chrystusa.

5. W kim dokonała się pełnia Objawienia Bożego?

Pełnia Objawienia Bożego dokonała się w Jezusie Chrystusie.

6. Dlaczego Bóg objawił się ludziom?

Bóg objawił się ludziom, aby ich zjednoczyć ze sobą tu na ziemi i w przyszłym życiu.

7. Kto to jest Pan Bóg?

Pan Bóg jest to Duch najdoskonalszy, Stworzyciel nieba i ziemi, Ojciec nasz najlepszy.

8. Co więcej nam Pan Bóg objawił o sobie?

Pan Bóg objawił nam, że jest jeden, ale w trzech osobach.

9. Jak nazywają się te Osoby?

Osoby Boskie nazywają się: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Jest to Trójca Przenajświętsza.

10. Dlaczego Pana Boga nazywamy Stworzycielem?

Pana Boga nazywamy Stworzycielem, bo uczynił wszystkie rzeczy z niczego.

11. Co stworzył Pan Bóg?

Pan Bóg stworzył świat niewidzialny, czyli aniołów, świat widzialny, czyli materialny i człowieka, który złożony jest z ciała i duszy.

12. Kto to są aniołowie?

Aniołowie są to duchy, które maja rozum i wolną wolę, ale ciała nie mają.

13. Kto to są szatani?

Szatani są to zbuntowani aniołowie, których za karę strącił Pan Bóg do piekła.

14. Po co Pan Bóg stworzył świat?

Pan Bóg stworzył świat dla swojej chwały i dobra ludzi.

15. Kto to jest człowiek?

Człowiek jest to stworzenie Boże, które posiada ciało i duszę nieśmiertelną. Człowiek obdarzony duszą nieśmiertelną potrafi panować nad światem i ulepszać go, a przez to podobny jest do Boga.

16. Jakie dary posiadali pierwsi rodzice?

Pierwsi rodzice posiadali dary przyrodzone i nadprzyrodzone, czyli łaskę uświęcającą.

17. Jak się nazywa nieposłuszeństwo pierwszych ludzi?

Nieposłuszeństwo pierwszych ludzi nazywa się grzechem pierworodnym.

18. Kto z ludzi jest wolny od grzechu pierworodnego?

Od grzechu pierworodnego wolna jest jedynie Maryja, Matka Chrystusowa, Niepokalana.

19. Kim jest Jezus Chrystus?

Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

20. Gdzie zawarte są główne prawdy wiary, dotyczące Jezusa Chrystusa?

Główne prawdy wiary, dotyczące Jezusa, zawarte są w księgach Pisma Świętego Nowego Testamentu, a zwłaszcza w czterech Ewangeliach.

21. W jakich słowach Kościół wyznaje wiarę w Jezusa Chrystusa?

Kościół wyznaje wiarę w Jezusa Chrystusa w następujących słowach Składu Apostolskiego: „ Wierzę... w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego... ”

22. Kto jest Matką Jezusa Chrystusa?

Matką Jezusa Chrystusa jest Najświętsza Maryja Panna.

23. Dlaczego Matkę Bożą nazywamy Niepokalanie Poczętą?

Matkę Bożą nazywamy Niepokalanie Poczętą, bo wolna była od grzechu pierworodnego.

24. Dlaczego Matkę Bożą nazywamy Najświętszą?

Matkę Bożą nazywamy Najświętszą, ponieważ była Ona pełna łaski i nie miała żadnego grzechu uczynkowego.

25. W jaki sposób Jezus Chrystus naprawił nieposłuszeństwo ludzi wobec Boga?

Nieposłuszeństwo łudzi wobec Boga naprawił Jezus Chrystus przez swoje posłuszeństwo Ojcu aż do śmierci.

26. Czym jest zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa?

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest ukoronowaniem dzieła zbawienia.

27. Co Bóg objawił przez wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa?

Przez wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa objawił Bóg, że Chrystus jako człowiek jest Panem całego wszechświata.

28. Kto to jest Duch Święty?

Duch Święty jest to trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna.

29. Kiedy Duch Święty zstąpił na Apostołów?

Duch Święty zstąpił na Apostołów pięćdziesiątego dnia po Zmartwychwstaniu Chrystusa.

30. Przez kogo Bóg wypełnia dzisiaj swój plan zbawienia?

Bóg wypełnia dzisiaj swój plan zbawienia przez Kościół.

31. Kiedy Chrystus po raz pierwszy objawił światu swój Kościół?

Chrystus po raz pierwszy objawił światu swój Kościół w dniu Zesłania Ducha Świętego.

32. Przez kogo działa Chrystus w swoim Kościele?

Chrystus działa w swoim Kościele przez Ducha Świętego.

33. Co jest wewnętrzną więzią Kościoła?

Wewnętrzną więzią Kościoła jest życie Boże, które wiernych jednoczy w jeden organizm i łączy z Bogiem.

34. Czym jest łaska uświęcająca?

Łaska uświęcająca jest darem, który czyni nas dziećmi i przyjaciółmi Boga.

35. Czym jest łaska uczynkowa?

Łaska uczynkowa jest to pomoc Boża do spełniania dobrych uczynków potrzebnych do zbawienia.

36. Co to jest sakrament?

Sakrament jest to znak spotkania i zjednoczenia Jezusa Chrystusa z człowiekiem. Sakramenty czerpią swoja moc z Chrystusa.

37. Wymień sakramenty święte:

a. Chrzest

b. Bierzmowanie

c. Eucharystia, czyli Najświętszy Sakrament

d. Pokuta

e. Namaszczenie chorych

f. Kapłaństwo

g. Małżeństwo

38. Co to jest chrzest święty?

Chrzest święty jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, w którym Jezus Chrystus uwalnia nas od grzechu pierworodnego, czyni dziećmi i przyjaciółmi Boga oraz jednoczy ze sobą i z Kościołem.

39. Jakie są obrzędy chrztu świętego?

Obrzędy chrztu świętego są następujące:

a. Obrzęd przyjęcia dziecka

b. Liturgia Słowa Bożego

c. Liturgia Sakramentu:

- poświęcenie wody

- wyznanie wiary

- chrzest

- namaszczenie Krzyżmem świętym

- włożenie białej szaty

- wręczenie zapalonej świecy

d. Zakończenie obrzędu.

40. W jaki sposób udziela się chrztu świętego?

Chrztu świętego udziela się w ten sposób: polewa się wodą główkę dziecka i jednocześnie wymawia się słowa: „N.N.Ja ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego ”,

41. Co to jest bierzmowanie?

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił jej, według niej żył.

42. W jaki sposób udziela się sakramentu bierzmowania?

Sakramentu bierzmowania udziela się w sposób następujący: Biskup wkłada rękę na głowę bierzmowanego, namaszcza jego czoło olejem Krzyżma świętego i mówi: „N.N., przyjmij znamię daru Ducha Świętego.”

43. Jakie dary otrzymuje chrześcijanin w sakramencie bierzmowania?

W sakramencie bierzmowania chrześcijanin otrzymuje siedem darów Ducha Świętego:

a. Dar mądrości

b. Dar rozumu

c. Dar rady

d. Dar męstwa

e. Dar umiejętności

f. Dar pobożności

g. Dar bojaźni Bożej.

44. Jakie zadanie otrzymuje chrześcijanin w sakramencie bierzmowania?

W sakramencie bierzmowania chrześcijanin otrzymuje zadanie: świadczyć o zbawieniu, którego dokonał Chrystus i które urzeczywistnia się w świecie przez Kościół.

45. Co to jest Najświętszy Sakrament?

Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina.

46. Jak inaczej nazywamy Najświętszy Sakrament?

Najświętszy Sakrament inaczej nazywamy Eucharystią.

47. Kiedy Jezus Chrystus ustanowił Eucharystię?

Jezus Chrystus ustanowił Eucharystię w Wielki Czwartek podczas Ostatniej Wieczerzy.

48. Co to jest Msza święta?

Msza święta jest to Ofiara Chrystusa i Kościoła, w której pod postaciami chleba i wina uobecnia się śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

49. Jak się dzielą obrzędy Mszy świętej?

Obrzędy Mszy świętej dzielą się na:

a. Obrzędy wstępne

b. Liturgia słowa

c. Przygotowanie darów

d. Liturgia eucharystyczna

e. Obrzędy Komunii

f. Obrzędy zakończenia.

50. Jakimi słowami dokonuje się przeistoczenie chleba i wina?

Przeistoczenie chleba i wina dokonuje się następującymi słowami: „ Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem Ciało moje, które za was będzie wydane „ Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich Krwi mojej Nowego i Wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moja pamiątkę

51. W jaki sposób wierni najdoskonalej uczestniczą w Ofierze Chrystusa?

Wierni najdoskonalej uczestniczą w Ofierze Chrystusa przez przyjęcie Ciała i Krwi Pańskiej.

52. Co to jest Komunia święta?

Komunia święta jest to pożywanie Ciała i Krwi Chrystusa pod postaciami chleba i wina.

53. Z kim łączą się wierni przyjmując Komunię świętą?

Wierni przyjmując Komunię świętą łączą się z Chrystusem, a przez Niego z całą Trójcą Świętą i ze wszystkimi członkami Kościoła.