1. Co to jest grzech?

Grzech jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych.

2. Kiedy człowiek popełnia grzech ciężki, czyli śmiertelny?

Człowiek popełnia grzech ciężki, czyli śmiertelny, kiedy świadomie i dobrowolnie nie zachowuje przykazań Bożych lub kościelnych w ważnej sprawie. Przez grzech śmiertelny chrześcijanin odwraca się od Boga i zrywa łączność z Kościołem.

3. Czym jest pokuta chrześcijańska?

Pokuta chrześcijańska jest wewnętrzną przemianą człowieka, który pod wpływem Ducha Świętego odwraca się od grzechów, a zwraca się do życia w miłości z Bogiem i ze wspólnotą świętych w Kościele.

4. Czego dokonuje Chrystus w Sakramencie Pokuty?

W Sakramencie Pokuty, czyli Pojednania, Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały przebacza nam grzechy i przywraca wspólnotę życia z sobą i z Kościołem.

5. W jaki sposób chrześcijanin współpracuje z Chrystusem w Sakramencie Pokuty?

Chrześcijanin współpracuje z Chrystusem w Sakramencie Pokuty, gdy wypełnia pięć następujących warunków:

a. Rachunek sumienia

b. Żal za grzechy

c. Postanowienie poprawy

d. Szczera spowiedź

e. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

6. Co to jest rachunek sumienia?

Rachunek sumienia jest to przypomnienie sobie swoich grzechów.

7. Jaki jest najważniejszy warunek Sakramentu Pokuty?

Najważniejszym warunkiem Sakramentu Pokuty jest żal za grzechy.

8. Co to jest żal za grzechy?

Żal za grzechy jest to smutek z powodu popełnionych grzechów. Trzeba żałować za grzechy, bośmy przez grzechy obrazili Pana Boga.

9. Co trzeba czynić po obudzeniu żalu za grzechy?

Po obudzeniu żalu za grzechy trzeba postanowić więcej nie grzeszyć i unikać okazji do grzechu.

10. Co to jest spowiedź?

Spowiedź jest to wyznanie wszystkich swoich grzechów przed kapłanem dla otrzymania rozgrzeszenia.

11. Co to jest zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu jest to wypełnienie wyznaczonej przez kapłana pokuty oraz wynagrodzenie krzywd wyrządzonych ludziom.

12. Co to jest odpust?

Przez odpust kościół darowuje nam karę doczesną za grzechy, które już przedtem w Sakramencie Pokuty zostały nam odpuszczone.

13. Jak dzielą się odpusty?

Odpusty dzielą się na zupełne i cząstkowe.

14. W jaki sposób można zyskać odpust?

Odpust można zyskać, gdy się jest w stanie łaski i wypełni nakazane przez Kościół warunki. Należy być przy tym w takim usposobieniu wewnętrznym, które wyklucza wszelkie przywiązanie do grzechu, nawet powszedniego.

15. Co to jest Namaszczenie chorych?

Namaszczenie chorych jest to sakrament, w którym Chrystus włącza chorego w swoją mękę, odpuszcza grzechy i udziela choremu szczególnych łask.

16. Co to jest kapłaństwo?

Kapłaństwo jest to sakrament, w którym Jezus Chrystus daje władzę powołanym przez siebie do składania Ofiary Mszy świętej, udzielania sakramentów świętych i łaskę do godnego jej wykonywania.

17. Czym z woli Chrystusa jest małżeństwo ochrzczonych?

Małżeństwo ochrzczonych jest z woli Chrystusa sakramentem.

18. Co mówi Objawienie Boże o małżeństwie?

Objawienie Boże mówi nam, że małżeństwo jest związkiem ustanowionym przez Boga i nierozerwalnym.

19. Co sprawia Chrystus w sakramencie małżeństwa?

W sakramencie małżeństwa Chrystus uświęca miłość małżonków, umacnia ich jedność i daje łaskę do wykonywania obowiązków małżeńskich i rodzinnych.

20. Co to są sakramentalia?

Sakramentalia „są to święte znaki, które z pewnym podobieństwem do sakramentów oznaczają skutki, przede wszystkim duchowe, a osiągają je przez modlitwę Kościoła

21. Jakie rozróżniamy sakramentalia?

Rozróżniamy:

a. Poświęcenia

b. Błogosławieństwa

c. Zaklęcia, czyli egzorcyzmy.

22. Jakie są obowiązki chrześcijanina?

Chrześcijanin ma obowiązek doskonalić siebie pod przewodnictwem Ducha Świętego w nowym życiu, udzielonym przez Jezusa Chrystusa.

23. W czym objawia się posłuszeństwo chrześcijanina Duchowi Świętemu?

Posłuszeństwo chrześcijanina Duchowi Świętemu objawia się w wiernym zachowywaniu przykazań Bożych, przepisów kościelnych i słusznych praw świeckich.

24. Jakie jest największe i pierwsze przykazanie Boże?

Największe i pierwsze przykazanie Boże jest: „Będziesz miłował Pana, Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”

25. Jakie jest drugie przykazanie, podobne temu?

Drugie przykazanie podobne temu jest: „Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego”

26. Jakie są obowiązki chrześcijanina względem Boga?

Obowiązki chrześcijanina względem Boga są następujące:

a. Wierzyć w Boga

b. Mieć w Nim nadzieję

c. Kochać Go nade wszystko

d. Oddawać cześć Bogu przez modlitwę i inne akty

e. Święcić dzień święty

f. Uczestniczyć w niedziele i święta we Mszy świętej

g. Posty nakazane zachowywać.

27. Co znaczy wierzyć?

Wierzyć znaczy przyjąć Objawienie Boże i odpowiedzieć na nie z zaufaniem, miłością i posłuszeństwem.

28. Co to jest nadprzyrodzona cnota wiary?

Nadprzyrodzona cnota wiary jest to dar, otrzymany na chrzcie świętym, który uzdalnia nas do przyjęcia Objawienia Bożego i do patrzenia na wszystko w jego świetle.

29. Co jest podstawą nadziei chrześcijańskiej?

Podstawą nadziei chrześcijańskiej jest zwycięstwo Chrystusa zmartwychwstałego.

30. Co to jest nadprzyrodzona cnota nadziei?

Nadprzyrodzona cnota nadziei jest to uzdolnienie, dzięki któremu ochrzczony ufnie i wytrwale zdąża na spotkanie z Chrystusem, który przyjdzie w chwale.

31. Co to jest nadprzyrodzona cnota miłości?

Nadprzyrodzona cnota miłości jest to uzdolnienie do miłowania Boga i bliźniego tak, jak sam Chrystus miłuje.

32. Jakie są obowiązki chrześcijanina względem bliźnich?

Obowiązki chrześcijanina względem bliźnich są następujące:

a. Szanować życie i zdrowie bliźniego

b. Szanować cudzą własność

c. Mówić prawdę

d. Szanować dobre imię bliźniego

e. Dawać dobry przykład i nikogo nie gorszyć.

33. Kto z bliźnich jest nam najbliższy?

Najbliższymi są dla nas rodzice, których trzeba szanować, słuchać i kochać.

34. Jakie mamy obowiązki względem samych siebie?

Mamy obowiązek troszczyć się:

a. O zbawienie swojej duszy

b. O wykształcenie i rozwój swojej osobowości

c. O własne życie i zdrowie

d. O zachowanie skromności i czystości w myślach, słowach i uczynkach.

35. Kto tworzy Mistyczne Ciało Chrystusa, czyli Kościół?

Wszyscy ludzie, którzy uwierzyli Jezusowi i przyjęli chrzest święty, tworzą Lud Boży, czyli Kościół.

36. Jakim przywilejem cieszy się Kościół w nauczaniu prawd wiary i moralności?

Kościół w nauczaniu prawd wiary i moralności cieszy się przywilejem nieomylności.

37. W jaką władzę wyposażył Chrystus Kościół?

Chrystus wyposażył Kościół we władzę:

a. Nauczycielską (funkcja prorocza)

b. Kapłańską (funkcja kapłańska)

c. Rządzenia (funkcja królewska)

38. Jakie cechy posiada kościół Chrystusowy?

Kościół Chrystusowy jest:

a. Jeden

b. Święty

c. Powszechny

d. Apostolski

39. Jakie są rzeczy ostateczne człowieka?

Rzeczy ostateczne człowieka są następujące:

- Śmierć

- Sąd Boży

- Niebo albo

- Piekło

40. Co to jest śmierć?

Śmierć jest to rozłączenie się duszy z ciałem. Śmierć jest karą za grzech pierworodny.

41. Co dzieje się z duszą ludzką po śmierci człowieka?

Po śmierci człowieka dusza ludzka staje na sąd Boży.

42. Jaka jest nagroda w niebie?

Dusze w niebie oglądają Pana Boga takim, jakim jest i cieszą się szczęśliwością wieczną.

43. Jakie kary cierpią dusze w czyśćcu?

Dusze w czyśćcu cierpią kary doczesne.

44. Jaka karę ponoszą potępieni w piekle?

Potępieni w piekle nie oglądają Pana Boga i cierpią wieczne męki.

45. Co to jest świętych obcowanie?

Świętych obcowanie jest to łączność duchowa chrześcijan pielgrzymujących na ziemi, oczyszczających się w czyśćcu i cieszących się szczęśliwością wieczną w niebie.

46. Kiedy Kościół osiągnie pełnię swego zbawienia z Bogiem?

Pełnie swego zjednoczenia z Bogiem osiągnie Kościół w drugim widzialnym przyjściu Jezusa Chrystusa.