1. Stołówka szkolna jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do spożywania posiłków.
 2. Z obiadów mogą korzystać uczniowie klas 0-VI, I-III (gimnazjum) oraz pracownicy szkoły.
 3. Terminy obiadów ustala sekretarz szkoły, podając je do ogólnej wiadomości rodziców i uczniów przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń.
 4. Opłaty z tytułu kosztów żywienia dziecka i  pracowników szkoły należy wnosić w wyznaczonych terminach. Dzieci ponoszą koszt surowca brutto przeznaczonego na 1 obiad, koszt brutto przygotowania i dostawy obiadu ponosi Urząd Gminy w Juchnowcu Kościelnym. Konsumenci mogą wnosić dobrowolnie wpłaty przeznaczone na wydatki rzeczowe (środki myjące, sztućce, talerze, kubeczki, obrusy itp.) w kwocie około 2 zł. miesięcznie.
 5. Pracownicy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie ponoszą koszt całego obiadu plus dodatkowo za obsługę pracowników stołówki. (Liczba obiadów z trzech miesięcy  dzielona przez wynagrodzenie pomocy kuchennych).
 6. W przypadku choroby dziecka należy powiadomić sekretariat szkoły. Odpis za niewykorzystany obiad przysługuje osobie, której ciągła absencja w szkole wynosi powyżej trzech dni. Odpisy za obiady dokonywane będą po powiadomieniu szkoły do godziny 12.00. od dnia następnego. Warunkiem odpisu jest zwrot niewykorzystywanych kartek. Koszt niewykorzystanych obiadów odliczony będzie przy zakupie karty obiadowej na następny miesiąc. Z posiłków można korzystać wyłącznie na stołówce.
 7. W przypadku nieobecności dziecka korzystającego z obiadów przyznanych na podstawie decyzji Opieki Społecznej i braku informacji ze strony rodziców o długości absencji, obiad na następne dni nie będzie zamawiany. Wznowienie wydawania posiłku nastąpi po powrocie dziecka do szkoły lub po udzieleniu informacji przez rodziców o terminie powrotu dziecka.
 8. Obiady są wydawane na przerwach w godzinach. 
  • 10.10-10.30 uczniowie klas I-III
  • 10.35-10.50 (wg. grafiku)
  • 11.35-11.50 (wg. grafiku)
  • 12.35- 12.50 (wg. grafiku)
  • 13.00–13.45 (wg. grafiku)
 9. Uczniowie korzystający z obiadów zobowiązani są do pozostawienia okrycia wierzchniego w szatni.
 10. Ze względu na zorganizowane wyjścia grupowe, uroczystości szkolne godziny wydawania posiłków mogą ulec zmianie.
 11. Na stołówce mogą przebywać tylko osoby korzystające z posiłków.
 12. Należy przestrzegać poleceń nauczyciela dyżurującego.
 13. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi pełniącemu dyżur.
 14. Uczniowie:
  • ustawiają się przy drzwiach wejściowych na stołówkę – pierwszeństwo mają uczniowie wg. grafiku,
  • zobowiązani są do zachowania zasad bezpieczeństwa,
  • spożywają posiłek z zachowaniem zasad kultury,
  • po spożytym posiłku odnoszą naczynia do okienka „Zwrot naczyń”.
 15. Podczas spożywania obiadu nie należy prowadzić głośnych rozmów, biegać po sali lub prezentować innych niestosownych zachowań.

 

Regulamin wchodzi z dniem 19.01.2015