Cel główny: rozwijanie zainteresowań uczniów z zakresu przyrody, matematyki i języka angielskiego

Cele szczegółowe:

 • wprowadzenie uczniów w świat języka angielskiego
 • tworzenie i rozwijanie podstawowej kompetencji językowej i komunikacyjnej, umożliwiającej porozumiewanie się w języku angielskim
 • przekazanie podstaw języka angielskiego oraz przygotowanie do poszerzania wiedzy z nauczaniem dwujęzycznym
 • wykorzystanie języka angielskiego jako narzędzia do zdobywania wiedzy przedmiotowej i posługiwania się źródłami wiedzy w języku angielskim
 • rozbudzanie motywacji do nauki języka obcego poprzez ukazanie jego przydatności w sytuacjach innych niż same lekcje języka angielskiego

Głównym założeniem innowacji jest zaangażowanie uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej im. Jana Pawła II w Kleosinie w życie artystyczne szkoły i środowiska lokalnego. Rozwinięcie zainteresowań wychowanków, pogłębienie ich pasji oraz podniesienie poczucia własnej wartości.


Cele szczegółowe:

 • rozwijanie zdolności uczniów w zakresie muzyki 
 • rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej 
 • rozwijanie zdolności wokalnych i instrumentalnych
 • kształtowanie słuchu muzycznego 
 • motywowanie do działań sprzyjających rozwojowi aktywności twórczej 
 • poznanie różnych stylów i gatunków muzycznych 
 • kształtowanie osobowości twórczej i aktywnej postawy życiowej 
 • ciekawe spędzenie czasu wolnego
 • pokonywanie własnych słabości
 • nauka poprzez zabawy muzyczno-ruchowe
 • dostarczenie relaksu i odprężenia po zakończonych lekcjach
 • integrowanie uczniów oraz kształtowanie postaw społecznych poprzez wspólną pracę, wysiłek i dążenie do osiągnięcia celu artystycznego

Główne cele programu:

 • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
 • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
 • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
 • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych  zajęciach sportowych,
 • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
 • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni,
 • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Cele innowacji:

 • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
 • rozwijanie aktywności czytelniczej,
 • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
 • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
 • zgłębianie wiedzy na temat cech i kompetencji osób wykonujących różne zawody,
 • wspieranie młodych ludzi w myśleniu o swojej karierze, jak o czymś, co się dynamicznie zmienia, jak o nie mającym końca procesie uczenia się i odkrywania siebie, integracja zespołu klasowego,
 • integracja zespołu klasowego,
 • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.