Joomla Monster Education Template

Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do szkoły lub oddziału przedszkolnego proszeni są o rzetelne uzupełnienie w zgłoszeniu miejsca faktycznego zamieszkania.

(Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu  karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym  postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna  nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 8.)

 Plan sieci publicznych szkół podstawowych

Back to top