Regulamin

IX Podlaskiego Przeglądu Pieśni Religijnej

Cel przeglądu:

- celem przeglądu jest zainteresowanie młodzieży pięknem pieśni religijnej,

- uwrażliwienie na treści, przenoszone przez utwory liryczno – muzyczne,

- rozwijanie zdolności wokalno - dykcyjnych,

- wspieranie uzdolnień i pomoc w rozwijaniu zainteresowań uczniowskich,
- umożliwienie bezpośredniego kontaktu osób o podobnych zainteresowaniach, hierarchii wartości,

- wymiana doświadczeń i pomysłów artystycznych.

 

Organizator przeglądu:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie

Odpowiedzialni:. mgr Urszula Szczuka, mgr Joanna Kalko

 

Warunki przeglądu:

1) Przegląd prowadzony jest w drodze eliminacji szkolnych i międzyszkolnych.

2) IX Podlaski Przegląd Pieśni Religijnej przeznaczony jest dla przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

3) W przeglądzie udział biorą soliści zespoły oraz chóry.

4) Uczestnicy prezentują 1 wybrany przez siebie utwór.

5) Łączny czas wykonania nie może przekraczać 5 minut.

Uczestnicy, którzy będą prezentować się przy akompaniamencie wykonywanym na żywo, powinni posiadać własnego akompaniatora. Organizator zapewnia sprzęt techniczny do odtworzenia podkładu muzycznego.

6) Do przeglądu przedszkole może wystawić 1 solistę oraz 1 zespół lub chór; szkoła podstawowa może wystawić 1 solistę oraz 1 zespół lub chór z klas I-III oraz 1 solistę oraz 1 zespół lub chór z klas IV-VI; gimnazjum 1 solistę oraz 1 zespół lub chór.

Dopuszcza się wystawienie do przeglądu z jednej placówki 2 solistów w przypadku, gdy placówka nie może wystawić zespołu lub chóru.

7) Wyniki przeglądu ogłoszone zostaną po przerwie, w dniu przesłuchania.

8) Zwycięzcy wezmą udział w koncercie laureatów, który odbędzie się na zakończenie konkursu.

9) IX Podlaski Przegląd Pieśni Religijnej odbywa się w kategoriach:

Przedszkola
i klasy „0”

Szkoła podstawowa
kl. I-III

Szkoła podstawowa kl. IV - VI

VII kl. SP

kl. II - III Gim

Kategoria - soliści

Kategoria - soliści

Kategoria - soliści

Kategoria - soliści

Kategoria – zespoły lub chóry

Kategoria - zespoły lub chóry

Kategoria - zespoły lub chóry

Kategoria - zespoły lub chóry

 

Terminy i miejsce:

1) Termin eliminacji szkolnych ustalają dyrektorzy szkół wraz z nauczycielami religii, języka polskiego i muzyki, którzy jednocześnie stanowią jury tego etapu.

 

2) IX Podlaski Przegląd Pieśni Religijnej rozpocznie się 23 maja 2018 r. o godz. 9.00
w
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kleosinie, ul. Zambrowska 20.

 

Kontakt:

- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- sekretariat szkoły tel./fax 85 663 21 63

Kryteria oceny:

1) Jury konkursu finałowego zostanie powołane przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kleosinie.

2) Jury eliminacji szkolnych i finałowych dokonuje oceny według następujących kryteriów:

- dobór repertuaru, wartości artystyczne utworów, oraz ich dobór do możliwości

  wykonawczych uczestnika,

- wykonanie,

- interpretacja utworu,

- stopień opanowania pamięciowego,

- ogólne wrażenie artystyczne.

3) W przypadku równego podziału głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego i jego decyzja jest ostateczna.

 

 

Zgłoszenie:

1) Jury eliminacji szkolnych zgłasza do etapu finałowego konkursu 1 solistę oraz 1 zespół lub chór z przedszkola, 1 solistę oraz 1 zespół lub chór ze szkoły podstawowej kl. „0” –III, 1 solistę oraz 1 zespół lub chór ze szkoły podstawowej kl. IV – VI i 1 solistę oraz 1 zespół lub chór z gimnazjum.

2) Zgłoszenie odbywa się poprzez przesłanie na adres organizatora – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, ul. Zambrowska 20, 16-001 Kleosin:

- protokołu eliminacji szkolnych

- „Karty zgłoszenia solisty” (zał. 1)

- „Karty zgłoszenia zespołu lub chóru” (zał. 2) 

- płyty z nagranym podkładem muzycznym do wykonywanego utworu.

3) Jeśli płyta z podkładem muzycznym nie zostanie dostarczona wraz ze zgłoszeniem, organizator nie bierze odpowiedzialności za problemy techniczne związane z jej odtwarzaniem podczas przesłuchań konkursowych.

4) Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 maja 2017r.

5) Z przyczyn proceduralnych niezbędna jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu (na karcie zgłoszenia), która musi być dostarczona wraz ze zgłoszeniem (jej brak spowoduje konieczność skreślenia ucznia z listy uczestnictwa w konkursie)

 

 

Program

IX Podlaskiego Przeglądu Pieśni Religijnej

 

900 - powitanie gości i uczestników

 

910 – 1100 - przesłuchania konkursowe

1100 – 1130 - prace jury konkursu

1130 – 1200- ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród

1200 – 1215 - zabranie głosu przez zaproszonych gości

1215 – 1245 - koncert laureatów

Ze względu na zmienną ilość uczestników - podane godziny zakończenia przesłuchań i pracy jury są jedynie czasem przybliżonym.

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA SOLISTY

 

IX Podlaski Przegląd Pieśni Religijnej

 

Po zapoznaniu się z regulaminem IX Podlaskiego Przeglądu Pieśni Religijnej zgłaszam do udziału

 1. Imię i nazwisko* ..........................................................................................................
 2. Klasa* ...........................................................................................................................
 3. Nazwa i adres szkoły* ..................................................................................................
 4. Imię i nazwisko opiekuna artystycznego* .................................................................
 5. Telefon szkoły.................................................................................................................
 6. Telefon opiekuna ..........................................................................................................
 7. Tytuł utworu ......................................................................

Autor, nazwisko tłumacza w przypadku tekstu z literatury obcej

....................................................................................................................................................

 1. Łączny czas wykonania utworów.........................................................................................
 2. Potrzeby techniczne ……………………………………………………………………………..

 

 

 

.................................................                                                            ..................................

        miejscowość i data                                                     Pieczęć i podpis Dyrektora szkoły

 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2016., poz. 922 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych i dziecka danych osobowych, m.in.: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, i innych, przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Kleosinie na potrzeby szkoły, Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Kuratorium Oświaty w Białymstoku w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i promocji szkoły.

 

 

 

…………………………                                                …………………………………

(Imię i nazwisko uczestnika konkursu)                                   (Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

* Prosimy o wypełnianie drukowanymi literami

 

Załącznik nr 2

KARTA ZGŁOSZENIA ZESPOŁU LUB CHÓRU

 

IX Podlaski Przegląd Pieśni Religijnej

 

Po zapoznaniu się z regulaminem IX Podlaskiego Przeglądu Pieśni Religijnej zgłaszam do udziału

 1. Nazwa zespołu lub chóru*...............................................................................................
 2. Imiona i nazwiska członków*…………………………………..……………………..........

           …………………………………………………………………………………………………

           …………………………………………………………………………………………………

           …………………………………………………………………………………………………

 1. Klasa ..............................................................................................................................
 2. Nazwa i adres szkoły ....................................................................................................
 3. Imię i nazwisko opiekuna artystycznego*………… ..................................................
 4. Telefon szkoły................................................................................................................
 5. Telefon opiekuna ........................................................................................................
 6. Tytuł utworu*................................................................................

Autor, nazwisko tłumacza w przypadku tekstu z literatury obcej

....................................................................................................................................................

 1. Łączny czas wykonania utworu...........................................................................................
 2. Potrzeby techniczne ……………………………………………………………………………

 

.................................................                                                            ..................................

        miejscowość i data                                                                   pieczęć i podpis Dyrektora szkoły

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016., poz. 922 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych i dziecka danych osobowych, m.in.: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, i innych, przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Kleosinie na potrzeby szkoły, Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Kuratorium Oświaty w Białymstoku w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i promocji szkoły.

 

 

 

…………………………                                                …………………………………

(Imię i nazwisko uczestnika konkursu)              (Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

* Prosimy o wypełnianie drukowanymi literami.

I miejsce Krzysztof Wawer III c

II miejsce Julia Brzozowska III a

III miejsce Rafał Wiszowaty III a

 

 1. Julia Żołądkowska VIb – 136p
 2. Kamila Kowalko VIb – 118p
 3. Czapnik VIa – 90p
 4. Zosia Nikiforuk Vb – 87p
 5. Marcin Malinowski III b – 85p
 6. Lana Nyguen Tat VI c – 81p
 7. Julia Roszkowska VI a – 69p
 8. Bartosz Wiszowaty VII b – 68p
 9. Zuzanna Januszko II c – 65p
 10. ???????????? – 65p
 11. Oliwia Witkiewicz Vb – 61p
 12. Amelia Bezubik VI a – 61p
 13. Kaja Dzielnicka III b – 60p
 14. Eryk Bogusz II c – 60p
 15. Nikola Marczewska va – 60p
 16. Jakub Brzozowski VIIa – 60p
 17. Zuzanna Zakrzewska Vb – 58p
 18. Suzanna Kuźmińska Vb – 54p
 19. Kaja Bucik Vc – 53p
 20. Karol Dąbrowski VII a – 53p
 21. Karolina Iwanowicz Va – 53p
 22. Joanna Bagieńska VII a – 52p
 23. Karolina Grabowska II c – 43p
 24. Maciej Kozłowski VII a – 41p
 25. Aleksandra Kowalko IV a – 40p
 26. Magdalena Walesiuk II c – 39p
 27. Jakub Mieź – 37p
 28. Artur Konopka VI a – 35p
 29. Zuzanna Małachowska VII a – 34p
 30. Michał Rząca VI a – 31p
 31. Kuba Adamczuk VI a – 31p
 32. Magdalena Kaźmierczuk Va – 29p
 33. Wiktoria Marczewska IV a – 28p
 34. Mateusz Żukowski Va – 28p
 35. Michał Gorbaczewski VIIa – 27p
 36. Miłosz Brodziuk Va – 27p
 37. Marcin Baranowski Vb – 26p
 38. Nikola Markowska VI c – 26p
 39. Karol Poniatowski II c – 23p
 40. Patryk Harasimczuk Va – 22p
 41. Patryk Chroł VII a – 21p
 42. Stanisław Kryński VII a – 14p
 43. Karol Pryzmont Va – 14p

I Miejsce Paweł Siemieniuk IIIa

II Miejsce Agata Charkiewicz IIIa

III Miejsce Kacper Dąbrowski IIIa

Wyróżnienie Julia Kalińska IIIaWalentyna Brzoź IIIaJulia Ancipiuk IIIa

 

 

 

I MIEJSCE  ZUZANNA KALINOWSKA, EMILIA PIŻEWSKA  KLASA- 7C

II MIEJSCE  JULIA ZNOSKO -KLASA 7C

III MIEJSCE MACIEJ MALINOWSKI -KLASA IIIB

 WYRÓŻNIENIA

 • WALENTYNA BRZOŹ -KLASA IIIA
 • ANNA JAMIOŁKOWSKA -KLASA IIIC
 • KORNELIA KAZIMIRUK -KLASA 7A
 • ZUZANNA JANOSZKO -KLASA IIC
 • OLIWIA KLECZYŃSKA -KLASA 7C