ORDYNACJA WYBORCZA DO SAMORZĄDU

UCZNIOWSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W KLEOSINIE- GIMNAZJUM.

(Załącznik do Regulaminu SU- projekt)

 

Opracowano na podstawie:

 1. Statut Szkoły.
 2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Kleosinie.
 3. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r./DzU. Nr 95 z późniejszymi zmianami

Kleosin, luty 2016r.

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

 1. W wyborach do Samorządu Uczniowskiego biorą udział wszyscy uczniowie gimnazjum.
 2. Wybory są równe, każdy uczeń dysponuje jednym głosem.
 3. Wybory są tajne.
 4. Wybory są bezpośrednie, każdy uczeń osobiście bierze udział w wyborach.
 5. Nie ma prawa głosu uczeń, który jest zawieszony w prawach ucznia.
 6. Wybory ogłasza się do 10 października, a przeprowadza do 30 października.

ROZDZIAŁ II

ZARZĄDZANIE WYBORÓW

 1. W pierwszym tygodniu października powołuje się komisję wyborczą w składzie:

 –przewodniczący – opiekun Samorządu Uczniowskiego

- członkowie – jeden przedstawiciel każdej klasy

 1. Członkowie komisji nie mogą kandydować w wyborach.
 2. Zadania komisji wyborczej:
 • rejestrowanie kandydatów
 • ogłoszenie daty wyborów i przedstawienie listy kandydatów,
 • umożliwienie przedstawienia przez kandydatów programów wyborczych,
 • przygotowanie spisu wyborców,
 • wydrukowanie i opieczętowanie kart do głosowania,
 • czuwanie nad przebiegiem kampanii wyborczej,
 • rozpatrywanie skarg, kwestii spornych dotyczących wyborów,
 • przygotowanie lokalu wyborczego,
 • przeprowadzenie głosowania,
 • ustalenie wyników wyborów i podanie ich do publicznej wiadomości,
 • przygotowanie protokołu z przebiegu wyborów.

ROZDZIAŁ III

SPIS WYBORCÓW

 1. Uczniów, którym przysługuje prawo wybierania, wpisuje się do spisu wyborców tylko raz.
 2. Spis sporządza komisja wyborcza, najpóźniej 7 dni przed datą wyborów i przekazuje go przewodniczącemu komisji.
 3. Spis sporządza się w jednym egzemplarzu, z podziałem na klasy i w kolejności alfabetycznej.
 4. Spis zawiera następujące rubryki: nazwisko i imię, numer legitymacji szkolnej, miejsce na podpis potwierdzający odbiór karty do głosowania.
 5. Każda lista spisu zawiera tytuł, który zawiera nazwę wyborów, datę oraz nazwę klasy.
 6. Wzór spisu wyborców znajduje się w załączniku nr 1 powyższej ordynacji.

 ROZDZIAŁ IV

PRZEBIEG GŁOSOWANIA

 1. Głosowanie odbywa się w miejscu i czasie (godzinach) określonych przez komisję wyborczą, która podaje tę informację wszystkim uczniom do wiadomości.
 2. W lokalu wyborczym wydziela się miejsca zapewniające tajność głosowania.
 3. Przed rozpoczęciem głosowania komisja wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta, po czym zamyka ją i opieczętowuje pieczęcią szkoły oraz ustala liczbę otrzymanych kart do głosowania.
 4. Od chwili opieczętowania aż do zakończenia głosowania nie wolno otwierać urny.
 5. Od chwili rozpoczęcia głosowania aż do jego zakończenia powinno być obecnych, co najmniej trzech członków komisji wyborczej, w tym przewodniczący.
 6. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje legitymację szkolną lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości.
 7. Wyborca potwierdza otrzymanie karty własnym podpisem w rubryce spisu na to przeznaczonej.
 8. Komisja wydaje karty opatrzone pieczęcią szkoły.
 9. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca udaje się do miejsca zapewniającego tajność głosowania, znajdującego się w lokalu wyborczym.

10.Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny.

11.W dniu wyborów agitacja wyborcza jest zabroniona.
12.W lokalu wyborczym umieszcza się tylko zwięzłe informacje dotyczące sposobu głosowania i alfabetyczną listę kandydatów.
13.Przewodniczący komisji wyborczej odpowiada za utrzymanie porządku i spokoju w czasie głosowania. Ma prawo żądać opuszczenia lokalu wyborczego przez osoby zakłócające porządek i spokój.

ROZDZIAŁ V

USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA.

 1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania komisja wyborcza ustala wyniki głosowania.
 2. Komisja ustala, na podstawie aktualnego spisu wyborców, liczbę osób uprawnionych do głosowania oraz liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania.
 3. Komisja ustala liczbę niewykorzystanych kart do głosowania, które komisyjnie są niszczone.
 4. Przewodniczący komisji w obecności jej członków otwiera urnę wyborczą, po czym komisja liczy znajdujące się w niej karty do głosowania.
 5. Kart do głosowania przedartych nie bierze się pod uwagę przy obliczeniach.
 6. Jeżeli liczba kart do głosowania wyjętych z urny jest mniejsza lub większa od liczby wydanych kart, komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.
 7. Komisja wyborcza ustala, na podstawie ważnych kart do głosowania, liczbę głosów nieważnych oraz liczbę głosów ważnie oddanych na każdego kandydata.
 8. Komisja sporządza w trzech egzemplarzach protokół głosowania.
 9. W protokole głosowania wymienia się liczby:
 • Osób uprawnionych do głosowania
 • Wyborców, którym wydano karty do głosowania
 • Oddanych kart do głosowania
 • Kart nieważnych
 • Kart ważnych
 • Głosów nieważnych z podaniem przyczyn nieważności
 • Głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.

10.W protokole wymienia się liczbę otrzymanych i niewykorzystanych kart do głosowania.

11.W protokole podaje się czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz istotne okoliczności związane z przebiegiem głosowania.

12.Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji oraz parafują każdą stronę. Protokół opatruje się pieczęcią szkoły.

13.Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu, członkowie komisji podają do wiadomości wyniki głosowania poprzez wywieszenie w lokalu jednego egzemplarza protokołu głosowania oraz umieszczenie ich kopii na terenie szkoły.

14.Wzór protokołu wyborczego znajduje się w załączniku nr 2 tego dokumentu.

ROZDZIAŁ VI

PROTESTY WYBORCZE.

 1. W ciągu 7 dni od dnia wyborów można wnieść protest przeciwko ważności wyborów.
 2. Prawo wniesienia protestu przysługuje wyborcom, którzy umieszczeni byli w aktualnym spisie wyborców.
 3. Protest wnosi się na piśmie do dyrektora szkoły.
 4. Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty.
 5. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Rada Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim w ciągu 10 dni od złożenia protestu rozstrzyga o ważności lub nieważności wyborów.
 6. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna.
 7. W razie orzeczenia o nieważności wyborów, ponowne wybory przeprowadza się przy odpowiednim zastosowaniu przepisów niniejszej ordynacji.
 8. Wybory ponowne przeprowadza ta sama komisja wyborcza na podstawie tych samych spisów wyborców, w ciągu 7 dni od decyzji dyrektora szkoły.
 9. Wyniki wyborów ponownych podaje się w sposób określony w niniejszej ordynacji

ROZDZIAŁ VII

KAMPANIA WYBORCZA

 1. Kampania wyborcza rozpoczyna się z chwilą zarejestrowania kandydata, nie później niż 5 dni od ogłoszenia wyborów i ulega zakończeniu na 24 godziny przed dniem wyborów.
 2. Od zakończenia kampanii wyborczej aż do zakończenia głosowania (cisza wyborcza) zabronione jest rozdawanie ulotek, jak też prowadzenie w inny sposób agitacji na rzecz kandydatów.
 3. W wyborach ponownych kampanię wyborczą prowadzi się, jeżeli przeprowadza się głosowanie.
 4. Każdy wyborca może agitować na rzecz kandydatów, zbierać podpisy popierające zgłoszenie kandydatów, po uzyskaniu pisemnej zgody kandydata.
 5. Podpisy popierające zgłoszenia kandydatów można zbierać wśród wyborców, w dowolnym miejscu i czasie oraz w sposób wykluczający stosowanie jakichkolwiek nacisków zmierzających do wymuszenia podpisów.
 6. Wyborca może popierać zgłoszenie każdego kandydata (może podpisać kilka list kandydatów).
 7. W okresie ciszy wyborczej zabrania się podawania w szkole wyników przedwyborczych badań (sondaży).

8.Plakaty, hasła wyborcze powieszone w celu prowadzenia kampanii wyborczej, kandydaci zobowiązani są usunąć w ciągu 3 dni po wyborach.

9.Jeżeli materiały wyborcze zawierają informacje nieprawdziwe, kandydat lub wyborca ma prawo wnieść wniosek do przewodniczącego komisji wyborczej o wydanie orzeczenia:

 • Zakazu rozpowszechniania takich informacji
 • Przepadku materiałów zawierających takie informacje
 • Nakazania sprostowania takich informacji
 • Nakazania przeproszenia osoby, której dobra osobiste zostały naruszone

10.Wzór zgody kandydata dla osoby, która będzie prowadzić agitację wyborczą znajduje się w załączniku nr 3.

ROZDZIAŁ VIII

WYMAGANIA OD KANDYDAT NA PRZEWODNICZĄCEGO SZKOŁY.

 1. Kandydatem może być każdy uczeń gimnazjum, który w poprzednim roku szkolnym na świadectwie miał, co najmniej ocenę dobrą z zachowania i uzyskał średnią co najmniej 4,0.
 2. 2. Kandydat powinien być:
 • Koleżeński
 • Kreatywny
 • Komunikatywny
 • O wysokiej kulturze osobistej
 • Dobrym organizatorem
 • Odpowiedzialny i słowny
 • Posiadający wiele realnych pomysłów
 • Konsekwentny
 • Stanowiący wzór ( przykład) dla innych
 • Niekonfliktowy
 • Cieszący się zaufaniem rówieśników i pracowników szkoły
 1. Jeżeli kandydat spełnia powyższe warunki może zgłosić się do komisji wyborczej w celu pobrania listy, która powinna być poparta podpisami, co najmniej 30 wyborców. W tym, co najmniej 10 podpisów musi być złożonych przez uczniów z innych klas niż klasa kandydata.
 2. Lista wyborcza zawiera nazwisko i imię oraz klasę kandydata, czytelnie zapisane nazwisko, imię i nazwę klasy wyborcy oraz jego podpis.
 3. Wyborca może udzielić poparcia dowolnej liczbie list kandydatów.
 4. Kandydat nie może udzielić sobie poparcia.
 5. Po zebraniu wymaganej liczby podpisów uczniów popierających danego kandydata, kandydat niezwłocznie udaje się do komisji wyborczej, która na tym dokumencie odnotowuje datę, godzinę oraz liczbę porządkową wpływu.
 6. Jeżeli komisja stwierdzi wady w zgłoszeniu, oddaje kandydatowi listy do uzupełnienia.

9.Jeżeli listy komisja przyjmie bez zastrzeżeń, to niezwłocznie rejestruje danego kandydata umieszczając w protokole imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania oraz numer legitymacji szkolnej. Kandydat ma obowiązek dołączyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie w danych wyborach.

 1. Z chwilą zarejestrowania, kandydat może rozpocząć kampanię wyborczą.

11.Potencjalny kandydat ma 5 dni od chwili ogłoszenia wyborów do zarejestrowania swojej listy.

12.Po tym terminie rejestracja kandydatów nie jest możliwa.

13.Komisja wyborcza ma obowiązek wydrukowania listy kandydatów i umieszczenia ich na terenie szkoły.

14.Kandydat ma obowiązek zapoznać uczniów z programem wyborczym.

15.Wzór listy kandydata umieszczony jest w załączniku nr 4.

16.Wzór protokołu rejestracji kandydatów umieszczony jest w załączniku nr 5

17.Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie w wyborach umieszczony jest     w załączniku nr 6.

ROZDZIAŁ IX

KARTY DO GŁOSOWANIA I WARUNKI WAŻNOŚCI GŁOSÓW

 1. Komisja wyborcza drukuje karty do głosowania.
 2. Na karcie do głosowania umieszcza się:
 • Zwięzłą informację o sposobie głosowania

- Pieczątkę szkoły

 • Alfabetyczny spis kandydatów, przy każdym nazwisku z lewej strony znajduje

się kwadrat, w którym uczeń stawia „ x” przy wybranym kandydacie

 • Wszystkie nazwiska i imiona kandydatów drukuje się jednakową czcionką
 1. Wzór karty do głosowania znajduje się w załączniku nr 7 powyższego dokumentu.
 2. Wyborca głosuje tylko na jednego kandydata, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska.
 3. Głos uznaje się za nieważny, gdy postawiono więcej znaków „x” lub nie postawiono powyższego znaku.
 4. Uczeń z najwyższą ilością głosów pełni funkcję przewodniczącego. Pozostali kandydaci są członkami Samorządu Szkolnego i pełnią funkcję zastępcy (osoba z drugą co do liczby ilością głosów), protokolanta, skarbnika.
 5. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równej, najwyższej ilości głosów, komisja wyborcza ogłasza II turę wyborów, które będą przeprowadzone zgodnie z ordynacją, w ciągu 7 dni.
 6. Jeżeli do komitetu wyborczego wpłynie tylko jedna lista kandydata, komisja wyborcza po zasięgnięciu opinii Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej może przekazać pełnienie funkcji przewodniczącego szkoły bez przeprowadzenia wyborów.

10.Kadencja przewodniczącego trwa do rozstrzygnięcia kolejnych wyborów.

ROZDZIAŁ X

WYGAŚNIĘCIE MANDATU. PRZEPISY KARNE.

 1. W szczególnych przypadkach, gdy przewodniczący w czasie roku szkolnego zmieni szkołę, nie będzie wywiązywał się z obowiązków, w sposób rażący naruszy zapisy Statutu Szkoły, na wniosek Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego może być zawieszony lub odwołany z pełnienia funkcji. Samorząd Uczniowski wybiera pełniącego obowiązki przewodniczącego szkoły. Wybrana osoba jest opiniowana przez Radę Pedagogiczną.
 2. Karze wynikającej ze Statutu Szkoły podlegają osoby, które:
 • Niszczą plakaty wyborcze
 • Szkalują kandydatów
 • Prowadzą agitację wyborczą w czasie ciszy wyborczej
 • Zbierają podpisy osób popierających kandydatów, stosując groźbę, podstęp lub jakąkolwiek formę nacisku.
 • Zakłócają przebieg wyborów.
 • Przeszkadzają w prowadzeniu kampanii wyborczej.

ROZDZIAŁ XI

WYBORY OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Opiekun Samorządu Uczniowskiego wybrany zostaje przez uczniów obecnych klas I - III.
 2. Na liście wyborczej znajdują się nazwiska wszystkich nauczycieli zatrudnionych na cały etat
 3. Nazwiska ułożone są zgodnie z kolejnością alfabetyczną.
 4. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego zostaje nauczyciel, który otrzymał największą liczbę głosów.
 5. Kadencja opiekuna Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok.
 6. Kandydaci na opiekunów są wybierani spośród nauczycieli zatrudnionych na cały etat przez wszystkich uczniów gimnazjum w dniu wyborów do Rady SU

Załącznik nr1

Lista uczniów klasy …… uprawnionych do głosowania w dniu …..

Lp.

Imię i nazwisko

Nr legitymacji szkolnej

Podpis potwierdzający odbiór karty do glosowania

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

 

13.

 

 

 

14.

 

 

 

15.

 

 

 

16.

 

 

 

17.

 

 

 

18.

 

 

 

19.

 

 

 

20.

 

 

 

21.

 

 

 

22.

 

 

 

23.

 

 

 

24.

 

 

 

25.

 

 

 

26.

 

 

 

27.

 

 

 

28.

 

 

 

29.

 

 

 

30.

 

 

 

 Załącznik nr 2

Protokół wyborów na przewodniczącego szkoły.

Kleosin, dnia ……………………………….r.

 1. Liczba osób uprawnionych do głosowania- …........
 2. Liczba wydanych kart do głosowania-............
 3. Liczba oddanych kart- ….........
 4. Liczba głosów ważnych- …...........
 5. Liczba głosów nieważnych- ….........
 6. Wyniki głosowania :
 7. Frekwencja wyborcza :….........

 Załącznik nr 3

Kandydat do samorządu szkolnego

…………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko, klasa)

 Wyraża zgodę, aby uczeń

…………………………………………………………………………………….

( imię i nazwisko, klasa)

 Prowadził moją kampanię wyborczą do samorządu szkolnego w roku szkolnym

…………….r.

……………………………………...

( podpis kandydata)

Załącznik nr 4

Imię i nazwisko kandydata …..................................................... kl. …....

Lp.

Imię i nazwisko

Klasa

Podpis i data

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

 

13.

 

 

 

14.

 

 

 

15.

 

 

 

16.

 

 

 

17.

 

 

 

18.

 

 

 

19.

 

 

 

20.

 

 

 

21.

 

 

 

22.

 

 

 

23.

 

 

 

24.

 

 

 

25.

 

 

 

26.

 

 

 

27.

 

 

 

28.

 

 

 

29.

 

 

 

30.

 

 

 

Podpis kandydata                                   Data i godzina przyjęcia listy i podpis członka komisji

…………………………..                       ………………………………………………………..

 Załącznik nr 5

Protokół rejestracji kandydatów uczestniczących w wyborach do Samorządu

Uczniowskiego w gimnazjum w Kleosinie w dniu …..

L.p.

Imię i nazwisko

 

Data urodzenia

Adres

Numer legitymacji szkolnej

Data i godzina wpływu listy

Podpis

Kandydata

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis przewodniczącego komisji                                                      Podpisy członków komisji

Załącznik nr 6

Kleosin,  dnia ………………….. r.

Ja, …………………………………………………………………………………..

( imię i nazwisko)

 uczeń klasy …………… gimnazjum w Kleosinie

wyrażam zgodę na kandydowanie w wyborach

do Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym ………………………..r.

 Oświadczam, że znam ordynację wyborczą do S.U . w Zespole Szkół im. Jana Pawła II– Gimnazjum w Kleosinie .

Zobowiązuję się przestrzegać powyższych przepisów.

 Podpis kandydata

……………………………….

Załącznik nr 7

Karta do głosowania na                                   Karta do głosowania na

przewodniczącego Samorządu                        przewodniczącego Samorządu

Uczniowskiego Gimnazjum                            Uczniowskiego Gimnazjum

w Kleosinie                                                      w Kleosinie      

rok szkolny …………………..                       rok szkolny ………………….           

(wyborca głosuje tylko na 1 kandydata                      (wyborca głosuje tylko na 1 kandydata

stawiając znak w kratce obok nazwiska)                     stawiając znak w kratce obok nazwiska)

□                                                 □

□                                                 □

□                                                 □

□                                                 □

 

Karta do głosowania na                                   Karta do głosowania na

przewodniczącego Samorządu                        przewodniczącego Samorządu

Uczniowskiego Gimnazjum                            Uczniowskiego Gimnazjum

w Kleosinie                                                      w Kleosinie      

rok szkolny …………………..                       rok szkolny ………………….           

(wyborca głosuje tylko na 1 kandydata                      (wyborca głosuje tylko na 1 kandydata

stawiając znak w kratce obok nazwiska)                     stawiając znak w kratce obok nazwiska)

□                                                 □

□                                                 □

□                                                 □

□                                                 □

 

Karta do głosowania na                                   Karta do głosowania na

przewodniczącego Samorządu                        przewodniczącego Samorządu

Uczniowskiego Gimnazjum                            Uczniowskiego Gimnazjum

w Kleosinie                                                      w Kleosinie      

rok szkolny …………………..                       rok szkolny ………………….           

(wyborca głosuje tylko na 1 kandydata                      (wyborca głosuje tylko na 1 kandydata

stawiając znak w kratce obok nazwiska)                     stawiając znak w kratce obok nazwiska)

□                                                 □

□                                                 □

□                                                 □

□                                                 □