Regulamin świetlicy szkolnej

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe:

 1. Organizowanie zespołowej nauki. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 2. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno – moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i środowisku lokalnym).
 3. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
 4. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
 5. Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów.
 6. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.

Założenia organizacyjne:

 1. Do świetlicy przyjmuje się:
  • w szczególności dzieci rodziców pracujących, rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych,
  • świetlica zapewnia również opiekę uczniom zwolnionym z lekcji religii i basenu, oraz innych planowych zajęć edukacyjnych,
  • opieką objęci zostają również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora szkoły, z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia lekcyjne.
 2. Przyjmowanie uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy, którą wypełniają rodzice/prawni opiekunowie i składają corocznie w świetlicy lub w sekretariacie szkoły do 10 kwietnia danego roku szkolnego.
 3. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy od godz. 6:45 – 17:00.
 4. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznej organizacji pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy.
 5. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania wewnętrznego regulaminu świetlicy.

Wewnętrzny regulamin świetlicy:

 1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.
 2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym wyjściu ze świetlicy.
 3. W przypadku opuszczenia świetlicy szkolnej przez dziecko bez pozwolenia odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponoszą rodzice/prawni opiekunowie.
 4. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.
 5. W świetlicy dzieci mogą jedynie w każdy piątek korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych przedmiotów przyniesionych z domu.
 6. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu.
 7. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane są wpisane do wniosku o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej.
 8. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic nie umieścił we wniosku o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
 9. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.
 10. Rodzice/prawni opiekunowie odpowiadają za dziecko, które przebywa w szkole lub poza nią a nie zgłosiło się do świetlicy, w czasie w którym powinno tam przebywać.
 11. Uczeń sprawiający trudności wychowawcze może być usunięty z listy uczestników świetlicy.
 12. Zgodnie z ustaleniami Rady Rodziców na początku roku szkolnego pobierana jest jednorazowa opłata na pomoce dydaktyczne do świetlicy szkolnej.
 13. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu lub na boisku szkolnym.
 14. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien fakt ten zgłosić nauczycielowi świetlicy.
 15. Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pedagoga szkolnego oraz dyrektora szkoły o problemach zaistniałych podczas zajęć w szkolnej świetlicy.
 16. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci po skończonych zajęciach. W razie nagminnego nieodbierania ucznia ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z jego rodzicami/prawnymi opiekunami, dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom.
 17. W momencie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej rodzice zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Świetlicy.
 18. Rodzic/prawny opiekun może zwolnić ze świetlicy szkolnej dzieci na dodatkowe zajęcia, wypełniając stosowne oświadczenie. W drodze ze świetlicy na zajęcia i z zajęć do świetlicy za bezpieczeństwo dziecka odpowiada rodzic/prawny opiekun.

Prawa ucznia w świetlicy szkolnej:

Uczeń ma prawo do:

a) respektowania swoich praw i obowiązków oraz Wewnętrznego Regulaminu Świetlicy,

b) uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach,

c) rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności,

d)korzystania tylko w każdy piątek z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych przedmiotów przyniesionych z domu,

e)rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień,

f) życzliwego, podmiotowego traktowania,

g) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,

h) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,

i) korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek i gier.

Obowiązki ucznia w świetlicy szkolnej:

Uczeń ma obowiązek:

a) przestrzegać Regulaminu świetlicy oraz praw i obowiązków ucznia

b) dbać o ład i porządek,

c) szanować wyposażenie szkoły i własność innych dzieci,

d) ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie,

e) zostawiać tornister w wyznaczonym miejscu w świetlicy,

f) stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły,

g) informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy,

h) meldować natychmiast wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie,

i) aktywnie uczestniczyć w zajęciach,

j) zachowywać się kulturalnie w świetlicy i stołówce szkolnej.

Regulamin przyjęto na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.