REGULAMIN

 

 1.Potyczki konkursowe skierowane są do przedszkoli oraz szkół z terenu powiatu białostockiego i województwa podlaskiego.

 2.Organizator:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II u Kleosinie – osoby odpowiedzialne: Urszula Szczuka, Joanna Kalko.

 3. Miejsce i czas:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie

Potyczki recytatorskie  - 15.12.2017 (piątek), godzina 9.00.

Potyczki plastyczne – ogłoszenie wyników – 15.12.2017 (piątek).

 4. Cele:

- propagowanie piękna poezji,

- propagowanie czytelnictwa,

- rozwijanie wyobraźni i umiejętności plastycznych,

- poszukiwanie literackich wzorców i wartości istotnych w życiu młodego człowieka,

-kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich,

- rozwijanie plastycznych i aktorskich uzdolnień młodzieży,

- upowszechnianie kultury języka,

- promocja uczniów zdolnych,

- aktywizowanie miłośników sztuki i poezji poprzez prezentowanie ich dokonań.

 5. Warunki uczestnictwa w potyczkach recytatorskich:

- wydarzenie jest skierowane do przedszkoli, szkół podstawowych i  gimnazjów,

- placówka może zgłosić do udziału nie więcej niż 3 uczestników (w przypadku zespołu szkół – 3 uczestników z klas „0”, 3 z I-III, 3 ze szkoły podstawowej i 3 z gimnazjum),

- każdy z uczestników przygotowuje do recytacji jeden polski utwór, który należy do gatunku bajki.

Zgłoszenia do udziału należy przesłać (lub dostarczyć osobiście) na załączonej karcie do  8 grudnia 2017 roku  na adres szkoły:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

Zambrowska 20

16-001 Kleosin

Z dopiskiem VIII Podlaskie Potyczki Recytatorsko - Plastyczne ,,Bajki polskie słowem i pędzlem malowane”lub przesłać e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Z przyczyn proceduralnych niezbędna jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika (na karcie zgłoszenia), która musi być dostarczona wraz ze zgłoszeniem ( jej brak spowoduje skreślenie ucznia z listy uczestnictwa w konkursie)

 

6.Warunki uczestnictwa w potyczkach plastycznym:

- potyczki są przeznaczone dla przedszkoli, szkół podstawowych i  gimnazjów,

- prace tematycznie dotyczą utworów polskich, należących do gatunku bajki,

- placówka może nadesłać po 5 wybranych prac plastycznych z każdego poziomu nauczania (przedszkole, klasy I-III, szkoła podstawowa IV-VII i gimnazjum),

- format pracy: przedszkola i szkoły podstawowe – A4,  gimnazja – A3,

- technika dowolna,

- praca plastyczna musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, nazwisko opiekuna artystycznego, nazwę placówki oraz tytuł utworu, który stał się inspiracją do wykonania pracy,

- prace nie będą zwracane.

Prace wraz ze zgłoszeniem należy przesłać (lub dostarczyć osobiście) do 8 grudnia 2017 roku na adres szkoły:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

Zambrowska 20

16-001 Kleosin

Z dopiskiem VIII Podlaskie Potyczki Recytatorsko - Plastyczne ,,Bajki polskie słowem i pędzlem malowane”.

 

Z przyczyn proceduralnych niezbędna jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika (na karcie zgłoszenia), która musi być dostarczona wraz ze zgłoszeniem ( jej brak spowoduje skreślenie ucznia z listy uczestnictwa)

 7. Jury/ nagrody

- Komisję powołuje organizator.

- Dla wyróżnionych uczestników przewidziane są nagrody i dyplomy.

- Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wierszy i dokonaniu oceny przez jury.

- Decyzja komisji jest niepodważalna.

- Prace plastyczne nagrodzone i wyróżnione zostaną zaprezentowane na wystawie podczas potyczek recytatorskich 15 grudnia 2017 roku.

- Zwycięzcy potyczek plastycznych zostaną do 13.12.2017 powiadomieni telefonicznie i zaproszeni na rozdanie nagród.

 - W przypadku, jeśli zwycięzca potyczek plastycznych nie będzie mógł odebrać nagrody w dniu rozdania, organizatorzy proszą o wcześniejsze telefoniczne ustalenie daty jej odbioru. 

 

 1. Jury potyczek recytatorskich dokona oceny prezentacji wg następujących kryteriów:

- dobór repertuaru,

- znajomość tekstu,

- interpretacja utworu (tempo, intonacja),

- kultura słowa,

- ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny),

- ostateczna interpretacja regulaminu należy do jury przeglądu.

 

 1. Jury potyczek plastycznych dokona oceny prezentacji wg następujących kryteriów:

- zgodność z tematem wiersza,

- estetyka,

- wkład pracy,

- format,

- technika,

- pomysłowość,

- indywidualne podejście do tematu,

- twórcze myślenie plastyczne.

 

 1. Uwagi

- Uczniowie jednej placówki mogą brać udział w obu częściach potyczek.

- Regulamin konkursu oraz karty zgłoszeniowe dostępne są również na stronie internetowej szkoły www.zskleosin.pl   zakładka - konkursy

 

- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo fotografowania oraz rejestracji prezentacji.

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA

 

VIII Podlaskie Potyczki Recytatorsko - Plastyczne

,,Bajki polskie słowem i pędzlem malowane”.

 

Po zapoznaniu się z regulaminem zgłaszam do udziału w potyczkach recytatorskich

 

 1. Imię i nazwisko *.............................................................................................................................
 2. Klasa* .............................................................................................................................................
 3. Nazwa i adres szkoły* ....................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Imię i nazwisko opiekuna artystycznego uczestnika *....................................................................
 2. Telefon szkoły................................................................................................................................
 3. Telefon opiekuna .........................................................................................................................
 4. Utwór przygotowany do recytacji

 

....................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

.................................................                                                                      ..................................

        miejscowość i data                                                                     Pieczęć i podpis Dyrektora szkoły

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach promocyjnych ZS im. Jana Pawła II w Kleosinie, Gminy Juchnowiec Kościelny i Kuratorium Oświaty
w Białymstoku. (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 1.01.2015 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1662  z póz. zm.).

…………………………………………………                           …………………………………………………..

             miejscowość i data                                                                                podpis uczestnika konkursu

 

                                                                            …………………………………………..

                                                                                                    Podpis rodziców uczestnika konkursu

 

 

 

 

* Proszę o wypełnianie zgłoszenia drukowanymi literami.

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA

 

VIII Podlaskie Potyczki Recytatorsko - Plastyczne

,,Bajki polskie słowem i pędzlem malowane”

 

Po zapoznaniu się z regulaminem zgłaszam do udziału w potyczkach plastycznych.

 

 1. Imię i nazwisko* .............................................................................................................................
 2. Klasa* .............................................................................................................................................
 3. Nazwa i adres szkoły* ....................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Imię i nazwisko opiekuna artystycznego uczestnika* ....................................................................
 2. Telefon szkoły................................................................................................................................
 3. Telefon opiekuna .........................................................................................................................
 4. Utwór, który był inspiracją do pracy.

 

....................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

.................................................                                                                      ..................................

        miejscowość i data                                                                     Pieczęć i podpis Dyrektora szkoły

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach promocyjnych ZS im. Jana Pawła II w Kleosinie, Gminy Juchnowiec Kościelny i Kuratorium Oświaty
w Białymstoku. (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 1.01.2015 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1662 z póz. zm.).

…………………………………………………                           …………………………………………………..

             miejscowość i data                                                                                podpis uczestnika konkursu

 

                                                                            …………………………………………..

                                                                                                    Podpis rodziców uczestnika konkursu

 

 

 

* Proszę o wypełnianie zgłoszenia drukowanymi literami.

 

PROGRAM KONKURSU

 

VIII Podlaskie Potyczki Recytatorsko - Plastyczne

,,Bajki polskie słowem i pędzlem malowane”

 

 

8.30 – 9.00 potwierdzenie przybycia gości

9.00 – powitanie gości

 1. 05 rozpoczęcie Potyczek Recytatorskich

około 11.30 zakończenie przesłuchań

11.30 – 12.15 obrady jury

około12.20 ogłoszenie wyników obu części potyczek oraz wręczenie nagród