Regulamin konkursu  

 • Konkurs odbędzie się 26 października 2017 r.(czwartek) o godz. 10:00.
 • Organizatorem jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie ( koło Białegostoku).
 • Konkurs posiada patronat honorowy Podlaskiego Kuratora Oświaty i Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny.
 • Konkurs jest okazją do spotkania Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II: udział biorą szkoły podstawowe i gimnazja z woj. podlaskiego. Jest to XII edycja konkursu.
 • Fundatorami nagród w konkursie są Rada Rodziców przy ZS w Kleosinie i pan Adam Zajkowski – właściciel firmy ADEX z siedzibą w Łapach.
 • W konkursie biorą udział uczniowie klas 4-7 szkoły podstawowej i gimnazjum (maksymalnie po 3 przedstawicieli z każdej szkoły).
 • Uczestnicy powinni przygotować recytację jednego utworu poetyckiego Karola Wojtyły (wiersz lub krótki fragment poematu).
 • Jury oceniać będzie: poprawność dykcji, interpretację (oryginalność), zaangażowanie recytatora, dobór tekstu do możliwości recytatora.
 • Nazwę szkoły, imiona i nazwiska uczniów oraz opiekunów należy przesłać na kartach uczestników konkursu najpóźniej do20 października 2017r.  Przyjmujemy zgłoszenia wysłane drogą elektroniczną, pocztą lub faksem.
 • Przewidziane są nagrody oddzielnie w kategorii klas 4-7 szkoły podstawowej oraz gimnazjum.
 • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród i dyplomów nastąpi w dniu przeprowadzenia konkursu, po naradzie komisji.

Prosimy o potwierdzenie udziału w konkursie!

ADRES ORGANIZATORA:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie

 1. Zambrowska 20

16 - 001 Kleosin

tel. (85) 663-21-63  

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

http://www.zskleosin.pl/

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin

XII Konkursu recytatorskiego poezji Karola Wojtyły        

 1. Organizator, miejsce i termin konkursu

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie                                                                                                                       ul. Zambrowska 20                                                                                                                                                                    16 – 001 Kleosin                      tel./fax 85-6632 163   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Koordynator: Anna Piłaszewicz

Informacje i karta zgłoszenia: zskleosin.pl

Konkurs odbędzie się w siedzibie organizatora dnia 26.10. 2017 r. o godz. 10.00.

 1. Uczestnicy

W konkursie biorą udział uczniowie klas IV -VII szkół podstawowych oraz klas II i III gimnazjów                                  z woj. podlaskiego; można zgłosić maksymalnie po 3 uczniów z jednej szkoły podstawowej i po 3 uczestników z każdego ze zgłoszonych gimnazjów.

Zgłoszenia do udziału należy przesyłać na karcie uczestników, która zawiera: dane osobowe uczestników, nazwiska nauczycieli, nazwę i adres szkoły, pieczęć i podpis dyrektora szkoły,  zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych dziecka na potrzeby konkursu, szkoły, Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny oraz Kuratorium Oświaty w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i promocji szkoły.

 1. Liczba stopni konkursu oraz sposób i terminy przeprowadzania eliminacji, w tym ustalania i ogłaszania wyników

Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

I etap szkolny

II etap finałowy

I etap szkolny

W terminie od 16 do 20 października 2017 zainteresowane szkoły organizują eliminacje w swoich siedzibach, powołując szkolne komisje, które rozstrzygają konkurs i ogłaszają jego wyniki w dniu przeprowadzenia szkolnych eliminacji. Przewodniczący szkolnych komisji mogą zorganizować dodatkowe eliminacje w uzasadnionych przypadkami losowymi sytuacjach lub przesunąć planowany pierwotnie termin konkursu w ramach czasowych określonych powyżej.

Dane uczestników należy przesłać na adres organizatora najpóźniej do dnia 20.10.2017 r. na karcie uczestników konkursu drogą elektroniczną, faksem, pocztą, ewentualnie powiadomić telefonicznie (należy wówczas dostarczyć karty uczestników osobiście najpóźniej w dniu 26.10.2017 r.).

II etap finałowy

Finał konkursu w dniu 26.10.2017 r. rozpocznie się o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kleosinie. Organizator powoła komisję, przed którą swoje interpretacje poezji Karola Wojtyły zaprezentują uczniowie podlaskich szkół podstawowych i gimnazjów.

Jury oceni recytatorów i przyzna nagrody i wyróżnienia w dwóch oddzielnych kategoriach: uczniowie szkoły podstawowej                                                                                                                                                               uczniowie gimnazjum

Ogłoszenie wyników nastąpi po naradzie jury w dniu finału konkursu. Decyzja komisji jest ostateczna,   nie podlega odwołaniu.

Dla wyróżnionych uczniów przewidziane są nagrody, dla wszystkich uczestników dyplomy,                                       a  dla nauczycieli przygotowujących dzieci i młodzież podziękowania.

 1. Cele konkursu

 

 • rozwijanie zdolności rozumienia poezji Karola Wojtyły wśród dzieci i młodzieży
 • kształtowanie postaw szacunku do wartości
 • kształcenie umiejętności wygłaszania, recytacji i interpretacji głosowej tekstów poetyckich
 • zachęcenie uczniów do rozwijania swoich uzdolnień poprzez udział w konkursie oraz rozwijanie umiejętności autoprezentacji

 

 1. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych stopniach konkursu

Zarówno na etapie szkolnym jak i na występ w finale konkursu uczniowie przygotowują recytację jednego wiersza lub krótkiego fragmentu poematu Karola Wojtyły.  Recytator nie powinien posługiwać się teatralnymi gestami lub rekwizytami, nagranymi podkładami muzycznymi.                                                                                                                                 

Kryteria oceny jury :                                                                                                                                                                        - poprawność dykcji                                                                                                                                                                                 - oryginalność interpretacji                                                                                                                                                                   - zaangażowanie recytatora                                                                                                                                                                                                                                    

Powoływane przez organizatora jury, w skład którego wchodzą również osoby związane z teatrem lub instruktorzy młodzieżowych zespołów teatralnych podkreślają wartość naturalnych sposobów interpretacji poezji Karola Wojtyły.

 1. Wykaz literatury obowiązującej uczestników

teksty wierszy i poematów Karola Wojtyły

 1. Kryteria kwalifikowania uczestników

Do konkursu na etapie szkolnym może przystąpić każdy uczeń, który zgłosi nauczycielowi chęć udziału w szkolnych eliminacjach.

Do etapu finałowego recytatorów kwalifikują szkolne komisje (maksymalnie po 3 uczniów ze szkoły podstawowej i po 3 uczniów z gimnazjum).

Warunkiem kwalifikacji do finału jest przesłanie lub dostarczenie zgłoszenia pisemnego na karcie uczestników konkursu (ewentualnie powiadomienia telefonicznego - należy wówczas dostarczyć karty uczestników osobiście najpóźniej w dniu eliminacji finałowych).

Zgłoszenie uczestnictwa w finale konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje do jego przestrzegania.

 1. Tryb pracy szkolnych komisji

Komisję na etapie szkolnym powołuje szkoła podstawowa lub gimnazjum w składzie przynajmniej                         3 -osobowym, który wyłania przewodniczącego odpowiedzialnego za przebieg szkolnych eliminacji oraz przesłania zgłoszenia zwycięzców do II etapu konkursu. Komisja zapewnia uczestnikom konkursu ciszę podczas recytacji, nie przerywa wystąpienia, w razie konieczności pozwala na występ od początku (mamy do czynienia z sytuacją występu publicznego dziecka, które podlega ocenie).

Obrady komisji powinny odbywać się bez udziału dzieci i młodzieży. Przewodniczący komunikuje wynik uczestnikom bezpośrednio po naradzie członków komisji. Przy ogłoszeniu wyników mogą być obecni zainteresowani rodzice dziecka.                                                                                                                                                                Przewodniczący sporządza krótki protokół podpisany przez członków szkolnej komisji i pozostawia go                 w dokumentacji szkoły. Informacje o przebiegu i wynikach szkolnych eliminacji przewodniczący może zamieścić na stronie internetowej swoje placówki.

 1. Skład i tryb pracy komisji na II etapie finałowym

Organizator zapewnia jury, w skład którego wchodzą przynajmniej 3 osoby, w tym co najmniej                                                    1 instruktor teatralny lub osoba związana z prowadzeniem dziecięcego lub młodzieżowego zespołu teatralnego, znająca tajniki warsztatu aktorskiego w zakresie recytacji lub doświadczony nauczyciel – animator teatralny, albo znawca poezji, krytyk literacki, poeta, bibliotekarz, organizator przeglądów teatralnych i recytatorskich, pracownik ośrodka kultury, osoba, która może przybliżyć uczestnikom sylwetkę Karola Wojtyły lub opowiedzieć o własnych spotkaniach z papieżem, członek chrześcijańskiego stowarzyszenia, przedstawiciel kościoła katolickiego, zakonu, misjonarz itp.

Jury II etapu konkursu będzie oceniało występujących recytatorów, a następnie uda się na naradę i ogłosi wyniki w dniu konkursu. Koordynatorka konkursu poprowadzi go, zapoznając uczestników i ich opiekunów z kolejnością wystąpień oraz z kryteriami oceny recytacji. Organizator zapewnia ciszę recytatorom, drobny poczęstunek, szatnię, nie zwraca natomiast kosztów podróży. W razie jakichkolwiek pomyłek przy wypisywaniu dyplomów czy podziękowań organizator zobowiązuje się do ich sprostowania i przesłania zainteresowanym poprawionych dokumentów.

Ogłoszenie wyników eliminacji finałowych i wręczenie nagród będzie należało do przewodniczącego jury we współpracy z dyrekcją szkoły i organizatorami konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć i filmowania występów uczniów oraz zamieszczania ich w gazetce szkolnej, na stronie internetowej, w sprawozdaniach wymaganych przy ubieganiu się o honorowy patronat lub finansowanie nagród.

 

 

 

Karta uczestników XII Konkursu recytatorskiego poezji Karola Wojtyły

Nazwa szkoły .............................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………

Imiona i nazwiska uczniów * 

 1. ........................................................................................
 2. .......................................................................................
 3. ………………………………………………………………

Imiona i nazwiska nauczycieli przygotowujących uczniów

  ................................................................................................

 .................................................................................................

………………………………………………………………………

 

.................................................                                              ...........................................................                             miejscowość, data                                                                     pieczęć i podpis Dyrektora szkoły 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016., poz. 922 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych i dziecka danych osobowych, m.in.: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i innych,  przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Kleosinie na potrzeby konkursu i szkoły, Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny oraz Kuratorium Oświaty w Białymstoku w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i promocji szkoły. 

 

………………………………………………….....

…………………………………………………….

………………….……………                                                                            …………………………………………………….

miejscowość, data                                                                                             podpis rodziców / opiekunów prawnych uczestnika konkursu 

 

 

 

* Prosimy o wypełnianie drukowanymi literami imion i nazwisk uczniów i nauczycieli.                                                                              

 

 

Program

XII Konkursu recytatorskiego poezji Karola Wojtyły                                                                                                             w dniu 26.10.2017 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kleosinie:

 

10:00 - 10:05

Powitanie uczestników konkursu przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II                               w Kleosinie pana Marcina Hoduna.

 

10:05 – 11:30

XII Konkurs recytatorski poezji Karola Wojtyły:

- recytacje uczniów ze szkół podstawowych z woj. podlaskiego,

- wystąpienia uczniów z klas II i III podlaskich gimnazjów.

11:30 – 12:00

Obrady jury. Poczęstunek dla uczestników konkursu.

 

12:00 – 12:30

Podsumowanie konkursu.  Ogłoszenie wyników.  

Wręczenie nagród oraz dyplomów dla uczniów i podziękowań dla nauczycieli                                     przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kleosinie oraz członków jury.