Klasy 1-2 SP

Od poniedziałku do piątku od godziny 11-12.30 zapraszam do oglądania na
żywo w internecie zajęć dla dzieci w wieku od 6 – 11 lat „Mocni w Duchu Tv
Live”. Zaproszenie https://www.youtube.com/watch?v=CkeP3Npgspc

Dzieci powtarzają i uczą się modlitw:
1. Ojcze nasz
2. Zdrowaś Maryjo
3. Aniele Boży, stróżu mój
4. Akt wiary, nadziei, miłości, żalu
Akt wiary
Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy.
Wierzę, coś objawił, Boże.
Twe słowo mylić nie może.

Akt nadziei
Ufam Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmogący i miłosierny.
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.
Akt miłości
Boże, choć Cię nie pojmuję,
jednak nad wszystko miłuję,
nad wszystko, co jest stworzone,
boś Ty dobro nieskończone.

Akt żalu
Ach, żałuje za me złości

jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłości mnie, grzesznemu,
dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.
5. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Św.
Proszę w internecie obejrzeć filmy: Opowieści Nowego Testamentu dla dzieci

           

Klasa 3 SP

Od poniedziałku do piątku od godziny 11-12.30 zapraszam do oglądania na
żywo w internecie zajęć dla dzieci w wieku od 6 – 11 lat „Mocni w Duchu Tv
Live”. Zaproszenie https://www.youtube.com/watch?v=CkeP3Npgspc

1. Dzieci powtarzają i uczą się modlitw do komunii, które mają na kartkach.
2. Dzieci uczą się formuły spowiedzi:

Formuła pierwszej spowiedzi świętej
Dz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Ksiądz: Na wieki wieków. Amen.
Dz. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
(czynię znak krzyża)
Dz: Jestem uczniem klasy III. Do spowiedzi przystępuję po raz pierwszy. Pana Boga
obraziłem/am następującymi grzechami:
WYMIENIAM GRZECHY i mówię:
Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie bardzo żałuję, postanawiam poprawę, proszę o
pokutę i rozgrzeszenie.
(Słuchasz uważnie słów kapłana, udziela nauki, zadaje pokutę i mówi:)
Ks: Żałuj za grzechy i odmawia modlitwę, a Ty mówisz:
Dz: Boże bądź miłościw mnie grzesznemu (3 razy)
Ks: Udziela rozgrzeszenia i mówi: Bóg Ojciec miłosierdzia…
… I ja odpuszczam Tobie grzechy w Imię Ojca i syna i Ducha Św…
Dz: Amen
K: Uwielbiajmy Pana, bo jest dobry
Dz: Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.
K: Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.
Dz: Bóg zapłać.

3. W wolnej chwili dzieci oglądają w internecie: Opowieści nowego testamentu dla
dzieci.

           

Klasa 4,5,6

Od poniedziałku do piątku od godziny 11-12.30 zapraszam do oglądania na
żywo w internecie zajęć dla dzieci w wieku od 6 – 11 lat „Mocni w Duchu Tv
Live”. Zaproszenie https://www.youtube.com/watch?v=CkeP3Npgspc

1. Powtarzaj, ucz się modlitw i módl się
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, 10 Przykazań Bożych, 5 Przykazań
Kościelnych, Warunki sakramentu pokuty, akty wiary, nadziei, miłości, żalu,
Różaniec, Koronka do Bożego miłosierdzia. ( wszystko znajdziesz w swojej
książeczce do nabożeństwa)
Pięć przykazań kościelnych
 
1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od
prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w
czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.
2. W ramach powtórzenia obejrzeć: Opowieści starego testamentu dla
dzieci
3. Na ocenę dodatkową narysować jedną ze stacji Drogi Krzyżowej
4. Znajdź wiadomości o Janie Pawle II i napisz w zeszycie lub na kartce
pytania i odpowiedzi:
Kl. 4 – 10 pytań i odpowiedzi - obowiązkowo
Kl. 5 – 12 pytań i odpowiedzi - obowiązkowo
Kl. 6 – 15 pytań i odpowiedzi - obowiązkowo

 

Klasy 7-8

Kochani to dobry czas, żeby przypomnieć sobie modlitwy i się nimi modlić
oraz czytać Pismo święte !!!
Różaniec ( łączmy się na wspólnej modlitwie z całym Kościołem o godz. 20.30,
oczywiście można o innej porze)
Koronka do Bożego Miłosierdzia ( szczególnie o godz. 15)
Droga Krzyżowa dla młodzieży ( znajdziesz w internecie)
Posłuchaj : Marcin Zieliński „ Kwadransik ze Słowem”, kazania bp. Grzegorz
Ryś, o. Adam Szustak ( jest wiele możliwości)
Jak nie masz Pisma Świętego to poczytaj na stronie: „ Twoja Biblia”
Msze święte online (praktycznie o każdej porze możesz uczestniczyć we mszy
św. i przyjąć duchowo Komunię Św.)
NIE ZMARNUJ CZASU !!!

Nauczyć się na pamięć formułki do bierzmowania!
„ Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił
nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania
według jej zasad. Amen”

Powtarzaj pytania do bierzmowania ( 10 pytań każdego dnia):
1. Skąd wiemy o istnieniu Boga?
Wiemy z Objawienia Bożego, które jest zawarte w Piśmie św. i Tradycji, oraz z
obserwacji świata nas otaczającego (człowiek ma rozum, umie myśleć i wnioskować,
dlatego obserwując świat i samego siebie może stwierdzić, że istnieje Stwórca).
2. Co to jest Trójca Święta?
Trójcą Świętą nazywamy Jednego Boga w trzech Osobach Boskich (Bóg Ojciec, Syn
Boży, Duch Święty)
3. Jakie są przymioty Pana Boga?
Bóg jest: wieczny, niezmienny, jeden, wszechobecny, wszechmocny, sprawiedliwy.
4. Kim jest Jezus Chrystus?

Jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem, umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla
naszego zbawienia. Określenia Jezusa Chrystusa z Ewangelii: Baranek Boży, Syn
Człowieczy, Mesjasz, Światłość świata.
5. Czy Jezus Chrystus jest Bogiem czy człowiekiem?
Jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem.
6. Skąd wiemy, że Pan Jezus jest Bogiem?
O tym, że Pan Jezus jest Bogiem wiemy, gdyż:
1) powiedział o tym Bóg Ojciec, 2) zaświadczyli to Apostołowie, 3) wyznał to
niejednokrotnie sam Pan Jezus, 4) swoje wyznanie potwierdził Pan Jezus cudami,
zwłaszcza zmartwychwstaniem.
7. Skąd wiemy, że Pan Jezus jest prawdziwym człowiekiem?
O tym, że Pan Jezus jest prawdziwym człowiekiem, mówią nam:
1) Ewangelia św. (bo narodził się z Matki, odczuwał głód, pragnienie, zmęczenie,
cierpiał i umarł),
2) historycy rzymscy i żydowscy (Tacyt, Pliniusz).
8. Kim jest Duch Święty?
Duch Święty jest trzecią Osobą Boską, pochodzi od Ojca i Syna i jest Im równy.
Działa z Ojcem i Synem od początku, aż do wypełnienia zamysłu naszego zbawienia.
9. Działalność Ducha Świętego w naszych czasach.
Duch Święty sprawia, że Kościół objawioną przez Chrystusa naukę nieomylnie
przechowuje i ogłasza. Wspomaga nas łaską uświęcającą i uczynkową na drodze do
nieba i udziela nam swych darów.
OBJAWIENIE BOŻE / PISMO ŚWIĘTE
11. Co to jest Objawienie Boże
To jest to wszystko, co Bóg powiedział o sobie
12. Co to znaczy wierzyć
Uznawać za prawdę to, co Bóg nam objawił (powiedział o sobie).
13. Gdzie jest zawarte objawienie Boże
W Piśmie Świętym i Tradycji.
14. Czym jest Pismo Święte?
To słowa spisane pod natchnieniem Ducha Świętego, zawierające objawioną prawdę
Bożą.
15. Kto jest autorem Pisma Świętego?
Autorem jest Bóg, który dał natchnienie ludzkim autorom. W ten sposób daje nam
pewność, że ich pisma zawierają bezbłędnie zbawczą prawdę.
16. Ile ksiąg zawiera Pismo Święte?
Pismo Święte dzieli się na Stary i Nowy Testament. Stary Testament zawiera 46 ksiąg,
natomiast Nowy Testament 27 ksiąg
STWORZENIE
18. Dlaczego Bóg stworzył świat?
a) dla swojej chwały (nie po to by ją powiększyć, ale ją ukazać i udzielić),
b) dla dobra i szczęścia stworzeń.
19. Kim są Aniołowie?

Aniołowie są stworzeniami duchowymi, mają rozum i wolną wolę, ale nie mają ciała.
Ich powołanie to chwalenie Boga, służba dla Boga, oznajmianie Jego woli,
opiekowanie się ludźmi.
20. Kim jest człowiek?
Człowiek to stworzenie rozumne posiadające ciało i dusze nieśmiertelną. Bóg
stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Jest najdoskonalszym stworzeniem
Bożym na ziemi.
21. Po co Pan Bóg stworzył człowieka
Aby poznawał Pana Boga, czcił i kochał Go, służył Mu, a przez to osiągną szczęście
wieczne.
KOŚCIÓŁ
22. Kto założył Kościół?
Kościół katolicki założył Pan Jezus - gromadząc wiernych (nowy lud Boży),
wybierając z nich 12 Apostołów i ustanawiając św. Piotra widzialną głową Kościoła.
23. Kto tworzy Kościół?
Kościół, tworzą wszyscy ludzie, którzy wierzą w Boga i przyjęli Chrzest Święty. Do
kościoła należą nie tylko wierni żyjący na ziemi, ale także Święci w niebie, oraz dusze
w czyśćcu. Wiernych na ziemi nazywamy Kościołem pielgrzymującym, Świętych w
niebie - Kościołem triumfującym, dusze w czyśćcu - Kościołem cierpiącym.
24. Co jest celem i zadaniem Kościoła?
Zadaniem Kościoła jest kontynuowanie zbawczej misji Chrystusa (budowanie
Królestwa Bożego i prowadzenie wszystkich ludzi do zjednoczenia z Bogiem w
wieczności).
25. Kto obecnie jest Głową Kościoła?
Niewidzialną Głową Kościoła jest Pan Jezus. Widzialną Głową Kościoła jest Następca
św. Piotra czyli Papież w Rzymie, obecnie papież Franciszek.
26. Jakie cechy posiada Kościół?
Jeden - ma jednego Pana, jedną wiarę, jeden chrzest, tworzy jedno ciało, ożywia go
jeden Duch Św.
Święty - jego Twórcą jest Najświętszy Bóg, sprawuje sakramenty, dąży do świętości
Powszechny - jest posłany do wszystkich narodów, trwa nieprzerwanie od Jezusa
Chrystusa
Apostolski - jest zbudowany na fundamencie Apostołów, i kierowany przez ich
następców,
27. Co to jest Świętych obcowanie?
Świętych obcowanie jest to duchowa łączność między wiernymi na ziemi, duszami w
czyśćcu i świętymi w niebie (Kościół pielgrzymujący, cierpiący i tryumfujący).
28. Jak nazywa się nasza archidiecezja? Kto jest biskupem?
Nasza diecezja nazywa się Białostocka. Biskupem jest Ks. Abp. Tadeusz Wojda.
ŁASKA BOŻA
29. Co to jest łaska Boża?
Łaska Boża jest to dar nadprzyrodzony, którego Pan Bóg udziela nam do zbawienia.
30. Jakie są rodzaje laski Bożej

Rozróżniamy: łaskę uświęcającą i łaskę uczynkową.
31. Co to jest łaska uświęcająca?
Łaska uświęcająca daje nam życie nadprzyrodzone ,czyni nas dziećmi Bożymi . Łaska
uświęcająca jest do zbawienia koniecznie potrzebna. Tracimy ją przez grzech ciężki,
odzyskujemy poprzez sakramencie pokuty i żal doskonały.
32. Co to jest łaska uczynkowa?
Łaska uczynkowa jest to pomoc Boża do spełnienia dobrych uczynków, potrzebnych
do zbawienia.
SAKRAMENTY
33. Czym jest sakrament, ile jest sakramentów, kto je ustanowił.
Sakrament to widzialny znak niewidzialnej łaski Bożej, jest ich 7, ustanowił je Jezus
Chrystus
CHRZEST
Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament który gładzi grzech pierworodny, czyni
z nas przybrane dzieci Boże, czyni członkami Kościoła katolickiego (pierwszy, bo bez niego
nie można przyjąć ważnie innych sakramentów; najpotrzebniejszy, bo bez niego nie można
się zbawić).
35. W jaki sposób udziela się chrztu?
Poprzez zanurzenie w wodzie lub polanie głowy wodą z jednoczesnym
wypowiedzeniem słów: „ N. ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego".
36. Kto udziela sakramentu chrztu?
Szafarzem zwyczajnym jest biskup, kapłan lub diakon. W nagłym przypadku może
ochrzcić każdy (nawet nie ochrzczony), kto ma intencję czynienia tego, co czyni
Kościół.
BIERZMOWANIE
37. Co to jest bierzmowanie?
Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby
wiarę swą mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.
38. Co oznacza słowo "bierzmowanie"?
Słowo "bierzmowanie" pochodzi od staropolskiego słowa "bierzmo". Była to belka
wzmacniająca strop. Celem bierzmowania jest bowiem wzmocnienie nas w wierze.
39. Jakich łask udziela bierzmowanie?
- pomnaża łaskę uświęcającą,
- wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusowego,
- daje 7 darów Ducha Świętego,
- daje łaskę uczynkową, abyśmy wiarę mężnie wyznawali, bronili jej i według niej
żyli.
40. Jakie warunki powinien spełniać kandydat do bierzmowania?
Powinien wyznać wiarę, być w stanie łaski, mieć intencję przyjęcia tego sakramentu i
być gotowym do podjęcia roli ucznia i świadka Chrystusa w swoim codziennym
postępowaniu.
41. Wymień dary Ducha Świętego.

- Mądrość - uzdalnia nas do wydawania trafnych sądów o Bogu i świecie.
- Rozum - uzdalnia nas do łatwego przyjmowania natchnień Ducha Świętego.
- Umiejętność - uzdalnia nas do właściwego oceniania spraw ziemskich.
- Rada - uzdalnia nas do właściwego rozwiązywania trudności życiowych.
- Męstwo - uzdalnia nas do ponoszenia ofiar dla Boga.
- Pobożność - uzdalnia nas do radosnego oddawania czci naszemu Ojcu.
- Bojaźń Boża - uzdalnia nas do walki z grzechami.
EUCHARYSTIA
42. Co to jest Eucharystia?
Eucharystia jest pamiątką (uobecnieniem) męki śmierći i zmartwychwstanie
Chrystusa.
43. Co to jest Najświętszy Sakrament?
Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod
postaciami chleba i wina.
44. Kiedy Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament?
W Wielki Czwartek, w Wieczerniku, na Ostatniej Wieczerzy słowami: „ Bierzcie i
jedzcie, to jest Ciało moje. Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza,
która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenia grzechów." ( Mt. 28, 26-29)
45. W jaki sposób Chrystus jest obecny we Mszy św.?
Chrystus we Mszy św. jest obecny: pod postaciami chleba i wina w Najświętszym
Sakramencie. W Słowie Bożym, w osobie celebrującego kapłana i w zgromadzonym
ludzie Bożym.
47. Kiedy w pełny sposób uczestniczymy we Mszy św.?
Wtedy, kiedy jesteśmy obecni w kościele na całej Mszy św., modlimy się wspólnie z
kapłanem i ofiarujemy się wraz z Panem Jezusem Bogu Ojcu, i co najważniejsze
przyjmujemy Komunię świętą.
48. Pod jakimi warunkami możemy przyjmować Komunię św.?
a) jesteśmy w stanie łaski uświęcającej
b) mamy czystą intencję (chęć zjednoczenia z Panem Jezusem),
c) zachowamy post eucharystyczny l godzinę.
POKUTA
49. Czym jest sumienie?
Sumienie jest zdolnością, która pozwala nam odróżnić dobre czyny od złych. Pobudza
nas do pełnienia dobra, a powstrzymuje od czynienia zła, jest naszym sędzią.
50. Co to jest grzech i jaki jest ich podstawowy podział
Grzech jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub
Kościelnych. Jest obrazą Boga, miłością siebie posuniętą aż do pogardy Boga. Są
grzechy lekkie (powszednie) oraz ciężkie (śmiertelne).
51. Co to jest grzech ciężki i grzech powszedni?
Grzech ciężki, czyli śmiertelny jest to świadome i dobrowolne przekroczenie
przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy ważnej. Grzech powszedni to świadome i

dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy mało ważnej,
lub przy zmniejszonej świadomości, albo wolnej woli,
52. Jakie są skutki grzechu śmiertelnego i powszedniego?
Grzech śmiertelny pozbawia człowieka łaski uświęcającej, prawa do nieba i ściąga na
człowieka karę doczesną i wieczną. Grzech powszedni zmniejsza miłość do Pana
Boga, czyni człowieka skłonniejszym do grzechu i ściąga karę doczesną.
53. Kiedy i jakimi słowami ustanowił Pan Jezus sakrament pokuty?
Pan Jezus ustanowił sakrament pokuty w dniu swego zmartwychwstania, mówiąc do
Apostołów: "Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, będą
odpuszczone, a którym zatrzymacie, będą zatrzymane".
54. Pięć warunków sakramentu pokuty:
l) rachunek sumienia, - przypomnienie sobie grzechów od ostatniej dobrej spowiedzi
2) żal za grzechy, - boleść duszy z powodu tego, że obraziliśmy dobrego Boga,
przepraszanie Go i wewnętrzne nawrócenie
3) mocne postanowienie poprawy, - szczera wola unikania grzechów
4) spowiedź szczera - wyznanie grzechów przed kapłanem, aby otrzymać
rozgrzeszenie (trzeba wyznać wszystkie grzechy ciężkie, zatajenie jednego z nich
czyni spowiedź świętokradzką)
5) zadośćuczynienie - naprawienie wyrządzonych krzywd oraz odprawienie pokuty
zadanej przez kapłana.