Jakie działania podjąć, aby zachęcić rówieśników do czytania lektur? Jakie rodzaje reklam można wykorzystać w kampanii? Jak zaplanować serię powiązanych ze sobą działań reklamowych?

Odpowiedz na te pytania, biorąc udział w projekcie edukacyjnym.

 

Harmonogram działań:Etapy realizacji

 1. Zapoznanie z tematem (sformułowanie problemów do rozwiązania; opis oczekiwań wobec grupy; przypomnienie zasad pracy metodą projektu).
 2. Przygotowanie (zatwierdzenie składu zespołu uczniowskiego; przygotowanie instrukcji dla uczniów; wskazanie przydatnych źródeł; zapoznanie uczniów z wymaganiami i kryteriami oceny projektu; zaplanowanie harmonogramu pracy; wyznaczenie osób odpowiedzialnych za poszczególne elementy).
 3. Podpisanie kontraktu.
 4. Praca nad projektem (systematyczne realizowanie przez uczniów zaplanowanych działań przy wsparciu nauczyciela; konsultacje w ustalonych terminach; dokumentowanie pracy zespołu).
 5. Publiczna prezentacja projektu w szkole – 24 - 28 LUTEGO 2019 r.
 6. Podsumowanie, omówienie efektów pracy.

 

Przykładowy plan pracy:

 1. Zgromadzenie informacji na temat rodzajów reklam, sposobów docierania do odbiorcy, językowych i pozajęzykowych metod perswazyjnych.
 2. Przeanalizowanie realizowanych w przestrzeni publicznej kampanii reklamowych, wskazanie różnic między pojedynczą reklamą a kampanią reklamową.
 3. Opracowanie serii działań reklamowych dotyczących wybranej lektury obowiązkowej – rozciągniętych w czasie, wykorzystujących rożne metody docierania do odbiorców (np. plakaty o zagadkowej treści sukcesywnie uzupełniane, komunikaty audio nadawane przez szkolny radiowęzeł, akcje czytania lektur, np. maraton czytelniczy, rozdawanie fragmentów lektur, inne akcje happeningowe, prezentacje video)
 4. Przydzielenie zadań dla poszczególnych członków zespołu, np.
 5. a) przygotowanie scenariusza kampanii reklamowej zawierającego opis wszystkich części składowych;
 6. b) przygotowanie haseł reklamowych do wykorzystania w poszczególnych formach;
 7. c) przygotowanie plakatów oraz innych elementów graficznych, o które będą uzupełniane;
 8. d) przygotowanie krótkich filmów reklamowych dotyczących wybranej lektury obowiązkowej;
 9. e) nagranie reklamy audio do odtworzenia w szkolnym radiowęźle lub w czasie happeningu na korytarzu szkolnym;
 10. f) przygotowanie innych akcji happeningowych
 11. Przygotowanie do prezentacji projektu - zgromadzenie wszystkich potrzebnych materiałów.

 

Proponowane źródła informacji:

– dostępne uczniom wydawnictwa komiksowe i materiały dotyczące tej tematyki (znajdujące się w szkolnej bibliotece książki, opracowania, słowniki, leksykony, poradniki itp.), np.: Bralczyk J., Język na sprzedaż, Gdańsk 2004.;

Budzyński W., Reklama. Techniki skutecznej perswazji, Warszawa 2006.;

Dejnaka A., Strategia marki, produktów i usług reklamy, 2005.;

Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Baner, E. Chudziński, Kraków 2000.;

 Golka M., Świat reklamy, Warszawa 1994.;

Heath R., Ukryta moc reklamy. Co naprawdę wpływa na wybór marki?, Gdańsk 2006.;

Kwarciak B., Co trzeba wiedzie o reklamie, Krakow 1997.;

Lewiński H., Retoryka reklamy, Wrocław 1999.;

 Ożog K., Kilka uwag o języku reklamy radiowej i telewizyjnej, „Język Polski”, 1998, nr 2.; Pitrus A., Zrozumieć reklamę, Kraków 2001.;

Skowronek K., Reklama. Kraków 2001.;

Spychalska M., Hołota M., Słownik sloganów reklamowych, Warszawa 2009.;

Tokarz M., Argumentacja, Perswazja, Manipulacja, Gdańsk 2006.;

 Zimny R., Kreowanie obrazów świata w tekstach reklamowych, Warszawa 2008.

– materiały dotyczące reklamy i perswazji, np. w podręczniku

– informacje z internetu (ważne, aby uczniowie nie ograniczyli się tylko do tego źródła informacji).

Zapraszamy do udziału.

Koordynatorzy projektu – nauczyciele języka polskiego.