W konsekwencji włączenia powiatu białostockiego, w tym Gminy Juchnowiec Kościelny do tzw. czerwonej

strefy,  do odwołania modyfikacji ulegają niektóre zasady funkcjonowania szkoły. 

   

Z uwagi na pandemię koronawirusa Sars-CoV-2 i duży wzrost zakażeń w powiecie jak i całym kraju, w trosce o uczniów szkół i pracowników

PROSIMY RODZICÓW  O  (W MIARĘ MOŻLIWOŚCI) DOWOŻENIE DZIECI DO SZKOŁY WŁASNYM TRANSPORTEM. Prosimy również o sprawne poruszanie się w obrębie parkingu szkolnego, w wypadku odprowadzania dziecka do drzwi szkoły obowiązuje zasłanianie ust i nosa.

          

Od 3 października 2020 roku – DO ODWOŁANIA czerwonej strefy:

 • Ograniczone są bezpośrednie kontakty interesantów, prosimy o kontakt ze szkołą   w formie telefonicznej bądź mailowej.
 • Szkoła nadal pracuje w trybie stacjonarnym, według pięciodniowego rozkładu zajęć, lekcje odbywają się zgodnie z funkcjonującymi dotąd dzwonkami.
 • Informujemy, że ze względu na problemy z zachowaniem wymaganego dystansu w strefach wspólnych (korytarze, szatnie, plac szkolny) obowiązuje nakaz
  zasłaniania ust i nosa.
 • Do szkoły wchodzą tylko zdrowi uczniowie oraz zdrowi nauczyciele i inni pracownicy.
 • Przypominamy nadal obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

         

Dziękujemy za zrozumienie dla zaistniałej sytuacjiNa podstawie informacji ze strony Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.

Powiat białostocki – strefa czerwona, dodatkowe obostrzenia!

autor: Małgorzata Kuklik

         

W związku z wejściem powiatu białostockiego do tzw. strefy czerwonej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku  informuje  o dodatkowym ograniczeniach obowiązujących w strefie czerwonej:

            

1. Na obszarze strefy czerwonej nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego:

 • w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
 • w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
 • na drogach i placach, na terenie cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, ogrodów zabytkowych, plaż, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
 • na terenie nieruchomości wspólnych,
 • w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
 • w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);
 • w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

2. Wprowadza się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności:

 • związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania;
 • związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki;
 • usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej;
 • polegającej na prowadzeniu wesołych miasteczek i parków rozrywki oraz działalności parków rekreacyjnych (bez zakwaterowania).

3. Dopuszczalne jest prowadzenie następującej działalności pod warunkiem zapewnienia określonych warunków:

 • dopuszczalne jest prowadzenie działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu oraz związanej z konsumpcją i podawaniem napojów, pod warunkiem, że: w lokalu oraz w ogródku gastronomicznym lub w wydzielonej strefie gastronomicznej sali sprzedaży może znajdować się nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, z wyłączeniem obsługi,, a także klienci są zobowiązani realizować obowiązek zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje, oraz obsługa realizuje obowiązek zakrywania ust i nosa;
 • współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe mogą być organizowane ale bez udziału publiczności na obiektach;
 • działalność związana z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych jest dopuszczalna pod warunkiem, że:
 • w pomieszczeniach, w tym w klubach muzycznych i salach widowiskowo-sportowych, a także w amfiteatrach oraz muszlach koncertowych udostępnia się widzom co czwarte miejsce na widowni, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami, i zapewnienia, aby widzowie realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa,
 • na otwartym powietrzu pod warunkiem zapewnienia, aby jednocześnie liczba widzów była nie większa niż 100 osób, zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przez wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie odległości 1,5 m, zapewnienia, aby widzowie realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 1,5 m od innych osób;
 • dopuszczalne jest prowadzenie siłowni, klubów i centrów fitness pod warunkiem, że będzie się w nich znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 10 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości 1,5 m, z wyłączeniem obsługi;
 • dopuszczalna jest organizacja przyjęć ślubnych, konsolacji lub przyjęć komunijnych, a także innych przyjęć okolicznościowych pod warunkiem, że uczestniczy w nich nie więcej niż 50 osób i zachowane są pozostałe warunki reżimu sanitarnego;
 • dopuszczalne są zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych pod warunkiem, że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:
 • w budynkach i innych obiektach kultu religijnego znajduje się nie więcej uczestników niż wynosi 50% obłożenia budynku lub innego obiektu kultu religijnego, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa,
 • na zewnątrz uczestnicy bez względu na odległość między sobą, realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.

4. Do odwołania zakazuje się organizowania innych niż określone powyżej imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem imprez, spotkań i zebrań do 50 osób.

           

Podstawa prawna: Rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów, zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. ( Dz. U. z 2020r. poz. 1356 z późń. zm.).

Dodatkowe informacje dotyczące stref i obostrzeń obowiązujących w danej strefie:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow