Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do szkoły lub oddziału przedszkolnego proszeni są o rzetelne uzupełnienie w zgłoszeniu miejsca faktycznego zamieszkania.

(Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu  karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym  postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna  nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 8.)     

              

                        

Dokumenty oddział przedszkolny 

             

Dokumenty klasa I uczniowie z obwodu 

                  

Dokumenty klasa I uczniowie nie  z obwodu 

                    

Dokumenty świetlica

Dokumenty klasa IV o profilu sportowym