Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do szkoły lub oddziału przedszkolnego proszeni są o rzetelne uzupełnienie w zgłoszeniu miejsca faktycznego zamieszkania.

(Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu  karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym  postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna  nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 8.)     

 Oddział przedszkolny  w Szkole Podstawowej - termin składania wniosków od 02.03.2022 do 15.03.2022

 Klasa I uczniowie zamieszkujący w obwodzie szkoły - termin złożenia do 10 marca 2022

 Klasa I uczniowie zamieszkujący poza obwodem szkoły - termin złożenia od 14.03.2022 do 18.03.2022 

Klasa IV oddział sportowy-  termin złożenia od 01.03.2022 do 07.03.2022

 • Deklaracja religia

     W roku szkolnym 2022/2023 w oddziale sportowym organizowanym w klasie IV prowadzone będą zajęcia sportowe obejmujące szkolenie sportowe w zakresie;

  • piłka ręczna- dziewczęta
  • piłka nożna – chłopcy

  Przeprowadzenie prób sprawnościowych kandydatom, którzy będą kontynuować naukę w szkole od klasy IV i złożyli wniosek o przyjęcie do klasy sportowej

   odbędzie się w hali sportowej 9 marca 2022 r. o godzinie 12.00.


Wnioski do świetlicy