Deklaracja Dostępności zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Aktualnie trwają prace nad dostosowaniem strony do wymagań prawnych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zskleosin.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-08-30.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń  wymienionych poniżej.

Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

W obszarze strony internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

osoba kontaktowa – Grażyna Rutkowska
adres e-mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
numer telefonu – 85/663 21 63.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo - skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich- link - www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 

Deklaracja dostępności
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie  usytuowana jest przy ul. Zambrowskiej 20 w Kleosinie.

Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy o. Janusza Walerowskiego oraz wejście od ulicy o. Stefana Tarasiuka obok  parkingu z wydzielonymi 2 miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Od strony parkingu przy wejściu do sali gimnastycznej znajduje się podjazd dla wózków i osób niepełnosprawnych.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.

Do części korytarza prowadzą schody - w tej części zmontowana jest  platforma schodowa.

Szkoła  jest ogólnodostępna w godzinach pracy. Aby dostać się do budynku należy poinformować telefonicznie  85-6632163 sekretariat szkoły. Uprawniony pracownik otworzy drzwi i uruchomi platformę.

Na parterze znajdują się łazienki  dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma wind.
W budynku nie dostępne są informacje głosowe.

W placówce nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym i z psem przewodnikiem.
Brak możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego.

Istnieje możliwość umówienia spotkania z pracownikiem szkoły.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych