DRODZY RODZICE

Wpłaty na obiady na miesiąc czerwiec 2021 przyjmowane będą do 27.05.2021 w kwocie 48 zł


                                            

UWAGA WAŻNE !!!

W roku szkolnym 2020/2021 opłaty za obiady

przyjmowane są w ostatnim tygodniu miesiąca poprzedzającego miesiąc spożywania posiłków 

(Harmonogram płatności znajduje się na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń).

Wpłaty za obiady należy dokonać wyłącznie przelewem internetowym na konto Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kleosinie w Banku Spółdzielczym 22 8074 0003 0000 1645 2000 0020, tytułem: opłata za obiady (imię i nazwisko dziecka), kl…..,    za m-c …….kwota……

W przypadku opłaty za więcej niż jedno dziecko w tytule wpłaty należy wpisać każde dziecko oddzielnie. 

Wpłaty dokonane później (po ustalonym terminie) nie będą ujęte na liście obiadowej w danym miesiącu.

Nieobecność ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej należy zgłosić, osobiście lub telefonicznie w sekretariacie szkoły - tel. 85 663-21-63 nie później niż do godziny 13.00 ostatniego dnia roboczego poprzedzającego nieobecność.

Kwota za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu zostanie zwrócona w postaci pomniejszenia o jej wysokość w kolejnym miesiącu.

Rodzice zobowiązani są to terminowego dokonywania opłat.

W celu zapobiegania przypadkom nieuczciwego zachowania na stołówce szkolnej obiady będą wydawane tylko tym uczniom, którzy w danym dniu przedstawią aktualną kartkę żywieniową.

W przypadku zagubienia kartki prosimy rodzica o osobiste zgłoszenie tego faktu w sekretariacie szkoły w celu uzyskania kartki zastępczej.


Dyrektor Szkoły Podstawowej

Marcin Hodun

 

Regulamin stołówki szkolnej

Grafik